Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

Ogólny regulamin promocji i kodów rabatowych.

Regulamin KrakVet.pl – internetowego sklepu zoologicznego

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy KrakVet (dalej: „Sklep”) działający pod adresem www.KrakVet.pl (dalej: „strona internetowa Sklepu”) prowadzony jest przez ACTION Spółka Akcyjna (zwana dalej „ACTION” lub „Sprzedawcą”) z siedzibą w Zamieniu, przy ul. Dawidowskiej 10, 05-500 Piaseczno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł, opłaconym w całości.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu.

3. Główne cechy świadczeń z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i inne wymaganych przepisami prawa informacje udostępniane są na stronie internetowej Sklepu.

4. Porozumiewanie się w ramach Sklepu następuje z użyciem następujących sposobów: strony internetowej Sklepu, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów elektronicznych, telefonicznie, pisemnie. Dane adresowe i numerów telefonicznych Sklepu wskazane są na stronie internetowej Sklepu (zakładka: Kontakt).

5. Regulamin udostępniony jest Klientom i/lub Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.KrakVet.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

II. Definicje

1. Adres siedziby Sprzedawcy – Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno.

2. Adres reklamacyjny: ACTION SA brama reklamacji i zwrotów, Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno

3. Cennik dostaw – znajdujące się w treści Regulaminu zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Adres do korespondencji: Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, e-mail: sklep@krakvet.pl

5. Dowód zakupu: faktura wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa, wysyłana na adres mailowy podany w zamówieniu (jako załącznik PDF) lub dodatkowo w formie papierowej dołączany do przesyłki.

6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu towaru i/lub Usług w Sklepie internetowym, związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności.

8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

9. Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

10. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym produktów na podstawie wyborów Kupującego.

12. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.

13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy do wysyłki lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia lub podmiot prawny obejmie rzecz w posiadanie.

15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za zakupiony towar i/lub usługę wymieniona w niniejszym Regulaminie.

16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.

17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

18. Przedmiot umowy – towary i/lub usługi, będące przedmiotem umowy sprzedaży.

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

20. Punkt odbioru – dowolne punkty zdefiniowane przez Sprzedawcę jako miejsca dostaw towarów, w których Klient może dokonać odbioru zakupionego towaru.

21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.krakvet.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie. 

23. Sprzedający – ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, przy ul. Dawidowskiej 10, 05-500 Piaseczno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł, opłaconym w całości.

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30. Newsletter – wysyłanie informacji reklamowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej, wiadomości SMS). 

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.III. Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena widniejąca w sklepie jest aktualna i ostateczna tylko w danym dniu i może ulec zmianie. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: 

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail, 
  2. zamówienia,
  3. informacji o prawie odstąpienia od umowy, 
  4. niniejszego regulaminu poprzez udostępnienie linku do samodzielnego jego pobrania ze strony www,
  5. wzoru formularza odstąpienia od umowy poprzez udostępnienie linku do samodzielnego jego pobrania ze strony www.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Wymagania techniczne: korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie internetowym.

IV. Zawarcie umowy i realizacja

1.  Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie produktu do koszyka;
  2. wybór rodzaju płatności;
  3. wybór miejsca wydania rzeczy;
  4. wybór rodzaju dostawy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  6. Złożenie deklaracji czy Kupujący danej transakcji zakupu dokonuje jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument w rozumieniu art. 221 k.c.), czy też dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3. Kupujący może złożyć zamówienie także telefonicznie w godzinach pracy infolinii.

4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia. 

10. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów sugerujemy aby przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik/Klient sprawdził jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia proponujemy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzenie z udziałem kuriera odpowiedniego protokołu (zalecamy również wykonanie zdjęć uszkodzeń) oraz poinformować o tym fakcie ACTION za pomocą dostępnych środków komunikacji załączając wykonane fotografie).

11. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Sklep wystawia faktury oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność pochodzenia oraz integralność dokumentu. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

12. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep dostarczy Klientowi fakturę w wersji papierowej na wskazany przez Klienta adres wysyłkowy, dołączając fakturę do przesyłki. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki Zamówienia z magazynu.

13. Kody rabatowe i promocje nie łączą się ze sobą, chyba, że oddzielny regulamin promocji, stanowi inaczej.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, na podstawie przepisów art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, na formularzu dostępnym nieprzerwanie pod adresem internetowym www.krakvet.pl/Odstapienie-od-umowy-cterms-chy-82.html lub w innej pisemnej formie określonej przez przepisy art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail bądź telefonicznie.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. ustawy o prawach konsumenta.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 ustawy o prawach konsumenta.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; ·
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

15. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w Rozdziale 4 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VI. Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, będących przedsiębiorcami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  3. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. zażądać usunięcia wady. 

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria, które mają wpływ na jego funkcjonalność lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie towaru.

13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

15. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 

18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

19. W terminach określonych w §6 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §6 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w TYTULE XI DZIAŁ II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.VII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ACTION S. A. z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-50 Piaseczno.

2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep internetowy zostały opisane w Polityce prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest nieprzerwanie pod adresem internetowym: www.krakvet.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-chy-63.html

3. W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
adres e-mail: iod@action.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno.

VIII. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowych lub pozasądowego rozwiązania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ACTION S.A. brama reklamacji i zwrotów

Zamienie, ul. Dawidowska 10

05-500 Piaseczno

Ja/My(*) niniejszym oświadczam/oświadczamy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu zoologicznego online - Krakvet.pl

w zakresie następujących rzeczy(*): (wymienić zakupione towary, które chcemy zwrócić)

Nr zamówienia: …………………………………………………

Wartość zwracanego towaru: ………………………………...........

Symbol/symbole zwracanego towaru: ………………………………

Data zawarcia umowy(*) /odbioru rzeczy(*): ……………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Podpis konsumenta (-ów) tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 2 – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w sklepie internetowym Krakvet.pl, należącego do Action S.A.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ACTION S. A. z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-50 Piaseczno.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
adres e-mail: iod@action.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno.

Skąd mamy Twoje dane.

Podane dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, poprzez wyrażone zgody, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w Sklepie internetowym Krakvet.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej ACTION oraz podmiotom z nią współpracujących wyłącznie w celu dla których sami je wykorzystujemy, a ponadto podmiotom współpracującym z nami, świadczącymi usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia towarów); wspierające nas w realizacji usług, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe; realizujące na nasze zlecenie kampanie marketingowe, świadczące dla nas usługi teleinformatyczne; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za

przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez ACTION S.A.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w Sklepie Internetowym Krakvet, tym w celu realizacji umów sprzedaży.
Poniżej przedstawiamy wszystkie cele w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z ze Sklepu internetowego Krakvet;
b) zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
c) obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub gwarancji) przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
d) obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe Skype, GG oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);
e) przekazywania Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni) – w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody.


Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ACTION którym jest:

a) monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie internetowym Krakvet

b) optymalizacji funkcji strony na podstawie przeglądanej przez Ciebie treści.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z Panelu Użytkownika.


Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas korzystania z konta założone w Sklepie internetowym Krakvet, a po usunięciu konta w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy maksymalnie przez okres 10 lat,
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych.


Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia. W zakresie organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w, tym w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym Krakvet.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu internetowego Krakvet.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec ACTION S.A. w zakresie przetwarzanych danych?

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

A w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy), a także możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ACTION jako administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. ACTION wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Informacja o plikach cookies.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Action SA używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Action SA również do celów:

· statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,

· prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany poniżej:

· dla użytkowników Microsoft Internet Explorer

· dla użytkowników Mozilla Firefox

· dla użytkowników Google Chrome

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów Action SA.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel