Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin programu partnetskiego

Regulamin Programu Partnerskiego Krakvet.pl

I. Przystąpienie do Programu Partnerskiego

 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Action S.A. z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214038, NIP 5271107221, REGON 011909816, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł (właścicielem sklepu KrakVet.pl) a Partnerem.
 2. Regulamin jest prawnym porozumieniem między Action S.A. a Partnerem, który potwierdza, że zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (założenie konta w sklepie) i akceptacja Regulaminu.
 4. W Programie mogą uczestniczyć:
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • Spółki prawa handlowego
 1. W formularzu należy podać obowiązkowo imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane kontaktowe w tym adres e-mail, oraz wybrać nazwę użytkownika i hasło.
 2. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim.
 3. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i dobrowolny. Polega na prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i podaniu danych zgodnie ze stanem faktycznym.

II. Prawa i obowiązki Partnera

 1. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach współpracy Programu Partnerskiego Action S.A.
 2. Action S.A. udziela Partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie materiałów reklamowych dotyczących promowanych produktów i wykorzystywanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych oraz w mailingu w celu promocji i zwiększenia sprzedaży na okres uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim.
 3. Partner zgadza się na monitorowanie przez Action S.A. swoich stron internetowych.
 4. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, przesyłając odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną.
 5. Po zakończeniu współpracy z Programem Partnerskim Action S.A. Partner jest zobowiązany do usunięcia linków partnerskich.

III. Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia Programu Partnerskiego, ochrony danych osobowych, regularnych wypłat prowizji.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie sprzedaży produktów poleconych przez Partnerów.
 3. Organizator będzie dostarczać i na bieżąco aktualizować materiały, które są dostępne na stronie internetowej Programu Partnerskiego.
 4. Każdy Partner uzyskuje dostęp do panelu administracyjnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Partnera w przypadku złamania zasad Regulaminu lub innych norm prawnych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu prowizji w przypadku gdy Partner nie poda poprawnych danych do przelewu.
 7. Organizator zobowiązuje się wypłacić należną prowizję w momencie rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim bądź usunięcia go przez Organizatora.

 

IV. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Action S.A. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@action.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu Partnerskiego, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Partnerów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Programie Partnerskim lub rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 3. Action S.A. przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Partnerom wzięcia udziału w Programie Partnerskim i umożliwienie Action S.A. jego przeprowadzenia oraz archiwizację dokumentów.
 4. Dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie Partnerskim i realizacji czynności wymienionych w ust. 2, wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów podatkowych.
 5. Administrator może w celach wskazanych w ust. 2 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych Partnerów: nazwisko i imiona, nazwa firmy, NIP firmy, adres do wysyłki, adresy elektroniczne (email), numer telefonu.
 6. Każdy Partner ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl). Żądanie zostanie spełnione przez Action S.A. o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

V. Prowizje

 1. Partner posiada konto, dzięki któremu zarówno on jak i obsługa Panelu może sprawdzić klientów, jakich pozyskał partner i zamówienia przez nich złożone.
 2. Prowizja w wysokości 0,25pkt lojalnościowego za za każde 1 PLN wartości towarów w zamówieniu klienta z zamówienia, zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zamówienia z poleconego linku należącego do Partnera.
 3. Prowizja naliczana jest do 30 dni od otrzymania zamówienia przez osobę zamawiającą.
 4. Partner może śledzić historię wypłat i prowizji w Panelu Administracyjnym.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji jeśli uzna, że Partner podejmuje działania niezgodne z regulaminem.

 

VI. Panel Administracyjny

Organizator udostępnia Parterom Panel Administracyjny zawierający:

 1. statystyki
 2. generator kodów i bannerów (html, php, js)
 3. sekcja rozliczeń
 4. sekcja środków do wykorzystania

 

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem a Parterem, zastępując pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
 2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu wiąże się z możliwością rozwiązania umowy z Partnerem przez Organizatora.
 3. Partner, który chce odstąpić od udziału w Programie Partnerskim powinien zawiadomić o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, mając przy tym obowiązek poinformowania o tym fakcie Partnerów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka prywatności

Action S.A. respektuje prywatność osób odwiedzających strony internetowe firmy. Zobowiązuje się jednocześnie do gromadzenia danych osobowych naszych Partnerów tylko za ich wiedzą i wyłącznie w celu realizacji Programu Partnerskiego. Action S.A. zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych podmiotom trzecim. Każdy Partner ma zapewnioną możliwość wglądu w swoje dane osobowe i ich edycję zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r.o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Program Partnerski funkcjonuje w oparciu o informacje od odwiedzających i użytkownikach, które są gromadzone poprzez formularz rejestracyjny. Firma wykorzystuje adresy e-mail użytkowników Programu Partnerskiego wyłącznie w celu wysyłania komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi usługami. O ewentualnych zmianach w Polityce prywatności Action S.A. będzie na bieżąco informować Użytkowników Programu Partnerskiego.

 

 

 

pixel