Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konsultacje żywieniowe Farmina - regulamin

„Bezpłatne konsultacje żywieniowe Farmina Genius”

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Bezpłatne konsultacje żywieniowe Farmina Genius („Promocja”). Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem Promocji jest ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, kod pocztowy 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214038, NIP 5271107221, REGON 011909816, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł oraz FARMINA PET FOODS POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wypędach, ulica Zdrojowa 19, 05-090 Wypędy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000352506, NIP: 534-243-33-48, REGON: 142070418 („Organizatorzy”).
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem domenowym krakvet.pl prowadzony przez ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, kod pocztowy 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214038, NIP 5271107221, REGON 011909816, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł.
 4. Producent – FARMINA PET FOODS POLSKA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wypędach, ulica Zdrojowa 19, 05-090 Wypędy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000352506, NIP: 534-243-33-48, REGON: 142070418.
 5. Obsługę techniczną i logistyczną Promocji prowadzą Organizatorzy.
 6. Czas trwania Promocji: od 15.09.2022 r. do odwołania. Termin odwołania (zakończenia Promocji) zostanie podany przez Organizatorów do wiadomości Uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.krakvet.pl

§ 2 Uczestnicy Promocji

 1. Promocja skierowana jest do wszystkich krajowych klientów Sklepu dokonujących zakupów w charakterze konsumenta.

§ 3 Zasady Promocji

 1. W ramach niniejszej Promocji, Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji żywieniowych udzielanych przez Producenta oraz uzyskać rabat w Sklepie na dedykowane produkty marki FARMINA.
 2. Skorzystanie z bezpłatnej konsultacji żywieniowej nie zobowiązuje Uczestników do dokonania zakupów w Sklepie.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za udzielenie konsultacji żywieniowej jest Producent.
 4. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik w czasie trwania Promocji powinien za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://www.krakvet.pl/Dietetyk-zwierzecy-Farmina-Genius-program-konsultacji-zywnosciowych-ccms-pol-183.html zgłosić wolę skorzystania z bezpłatnych konsultacji żywieniowych udzielanych przez Producenta.
 5. Po wysłaniu zgłoszenia konsultant żywieniowy Producenta podejmuje 2 próby połączenia telefonicznego na numer kontaktowy wskazany w formularzu. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia z Uczestnikiem konsultant żywieniowy Producenta wyśle wiadomość SMS lub e-mail z prośbą o kontakt.
 6. W toku/po zakończonej konsultacji konsultant żywieniowy Producenta przeprowadzi wywiad oraz zaproponuje plan żywieniowy dostosowany do potrzeb zwierzęcia Uczestnika oraz dedykowany rabat na wybraną suchą karmę N&D w planie żywieniowym do wykorzystania w Sklepie.
 7. W przypadku potwierdzenia przez Uczestnika planu żywieniowego i zakupu w Sklepie Konsultant żywieniowy po około 10. i 30. dniach podejmie kolejną próbę kontaktu w ramach opieki posprzedażowej oraz w celu dostosowania lub stworzenia nowego planu żywieniowego.
 8. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji nieograniczoną ilość razy.

§ 4 Rozliczenie Promocji 

 1. Konsultacje żywieniowe będą udzielane przez Producenta sukcesywnie w trakcie trwania Promocji zgodnie z zasadami §3.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość udzielania konsultacji.

§ 5 Dane osobowe

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) są Organizatorzy.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych ACTION S.A.: iod@action.pl.
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych FARMINA PET FOODS POLSKA Sp. z o.o.: pl@farmina.com i info@farmina.com
 4. Każdy Administrator będzie przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia niniejszej Umowy oraz wyłącznie w zgodzie z jej przeznaczeniem/celem, chyba że inne wymogi wynikają z jakiegokolwiek prawa Unii Europejskiej lub prawa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej znajdującego zastosowanie do Strony. W żadnym wypadku Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu swoim lub osoby trzeciej (wyłączając spółki należące do grupy kapitałowej któregokolwiek Administratorów).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, skorzystania z bezpłatnych konsultacji żywieniowych świadczonych przez Producenta, w szczególności dla klienta docelowego dotyczącego jakości, właściwości, norm, szczególnego przeznaczenia karmy dla zwierząt domowych, oraz innych produktów i usług przeznaczonych do opieki i pielęgnacji zwierząt domowych, a także otrzymanie bezpłatnej propozycji planu żywieniowego i kuponu zniżkowego do realizacji w Sklepie na produkty Farmina, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Promocji lub rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 6. Organizatorzy przetwarzają wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Promocji wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorom jej przeprowadzenia oraz archiwizację dokumentów.
 7. Dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Promocji i realizacji czynności wymienionych w ust. 4, wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów podatkowych.
 8. Administratorzy mogą w celach wskazanych w ust. 4 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych Uczestników: nazwisko i imiona, nazwa firmy, NIP firmy, adres do wysyłki, adresy elektroniczne (email), numer telefonu.
 9. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl). Żądanie zostanie spełnione przez Organizatorów, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 6 Postanowienia końcowe 

 1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach w nim określonych, w tym:
  • biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, i akceptuje warunki niniejszej Promocji.
 2. Rabatu udzielonego w ramach konsultacji żywieniowych nie można łączyć z innymi: konkursami, programami lojalnościowymi, ofertami przetargowymi, warunkami specjalnymi, umowami bonusowymi i zakupami w preferencyjnych cenach oraz z akcjami marketingowymi.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny zostać złożone w terminie 7 dni od jej zakończenia do Organizatorów Promocji w formie pisemnej na adres:
  1. w sprawach dotyczących realizacji rabatu i zakupów w Sklepie: Action S. A., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno lub mailem na adres poczty elektronicznej: sklep@krakvet.pl
  2. w sprawach dotyczących realizacji konsultacji przez Producenta: FARMINA PET FOODS POLSKA Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 19, 05-090 Wypędy, lub mailem na adres poczty elektronicznej: info.pl@farmina.com
 1. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. O decyzji Organizatorów Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni mailem oraz listem poleconym na adres wskazany przy rejestracji.
 2. Wszelkie kwestie związane z reklamacjami zakupionych produktów będą rozpatrywane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie, które umieszczone są na stronie: https://www.krakvet.pl/pol-returns-and_replacements.htmlOrganizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.krakvet.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania lub wykluczenia Uczestnika z Promocji.
pixel