Regulamin

konkursu fotograficznego „Mój przyjaciel”

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Mój przyjaciel” (Konkurs) jest Center Zoo,
 2. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Prądnicka 12, 30-002 Kraków; NIP: 6772424074
 3. Tematem Konkursu jest fotografia zwierząt domowych.
 4. Konkurs ma charakter otwarty.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków jego przeprowadzenia, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac

 1. Żeby zgłosić fotografię do Konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) na stronie www.krakvet.pl/konkurs.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii.
 3. Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie konkursowej www.krakvet.pl/konkurs.
 4. Konkursowe prace mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu przesłać je można tylko w formie plików cyfrowych, zgodnie z parametrami: fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej.
 5. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
  • jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,
  • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i dozwolonej prawem formie dla celów promocji konkursu „Mój przyjaciel”,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie oferty handlowej drogą elektroniczną od sklepu internetowego KrakVet.pl.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
 7. Konkurs może zostać rozszerzony w każdej chwili o nowe podkategorie z dodatkowymi nagrodami. W takim przypadku nie jest wymagana zmiana regulaminu Konkursu.

 Terminarz

 1. Konkurs rozpoczyna się 22 czerwca 2020 roku.
 2. Termin nadsyłania prac mija 22 września 2020 roku. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Ocena prac przez Jury nastąpi do 30 września 2020 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach drogą mailową.
 5. Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie podane na stronie https://www.krakvet.pl/artykuly do 10 października 2020 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Organizator przewiduje następujące nagrody:

 1. I miejsce: 1 500 zł i roczne żywienie karmą Petvita o wartości nawet do 2 000 zł
 2. II miejsce: 1 000 zł
 3. III miejsce: 500 zł
 4. Pięć wyróżnień: 100 zł
 5. Sześć zestawów EHAA –  badanie sierści psa z konsultacją

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs.
 2. Konkurs nie podlega przepisom regulującym zasady udziału w grach i zakładach wzajemnych.
 3. Podatek od nagród naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wydania nagród finansuje zdobywca nagrody.