Forum dla właścicieli psów. kotów i innych zwierząt -Rejestracja

Regulamin Forum dyskusyjnego KRAKVET

 

 • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych – ACTION Spółka Akcyjna (zwana dalej „ACTION” lub „Sprzedawcą”) z siedzibą w Zamieniu, przy ul. Dawidowskiej 10, 05-500 Piaseczno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł, opłaconym w całości.
 2. Forum dyskusyjne – baza danych składająca się z pojedynczych wypowiedzi o charakterze opisującym, oceniającym lub normatywnym, dodawanych przez Użytkowników Forum dyskusyjnego, które składają się na wątki tematyczne tworzące serwis internetowy dostępny w postaci stron www pod adresem https://www.krakvet.pl/forum/ , w ramach Forum dyskusyjnego Użytkownikom Zalogowanym udostępniane są także dodatkowe Usługi elektroniczne ułatwiające korzystanie z serwisu.
 3. Zasoby – bazy danych składające się z treści i usług cyfrowych, w szczególności z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, materiałów wideo, e-booków, e-wydań, e-publikacji, wzorów druków, przepisów, wskaźników i stawek, kalkulatorów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, tworzące serwisy internetowe poświęcone tematyce zwierząt, udostępnione pod adresem internetowym wskazanym w opisie.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z wypowiedzi stanowiących zawartość Forum dyskusyjnego lub jego funkcjonalności.
 5. Usługa elektroniczna – usługi cyfrowe realizujące standardowe i dodatkowe funkcje Forum dyskusyjnego.
 6. Rejestracja – proces polegający na ustaleniu i udostępnieniu Usługodawcy podstawowych Danych identyfikacyjnych, które są niezbędne do identyfikacji Użytkownika oraz realizacji wszystkich dodatkowych Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Forum dyskusyjnego Użytkownikom zalogowanym.
 7. Dane identyfikacyjne – nazwa Użytkownika i hasło, ustalane indywidualnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 8. Logowanie  - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika oraz przysługujących mu Usług elektronicznych.
 9. Pliki cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas korzystania z Forum dyskusyjnego, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Forum dyskusyjnego.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum dyskusyjnego oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.
 2. Korzystając z Forum dyskusyjnego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • 3. Wymagania techniczne
 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Forum dyskusyjnego dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:
  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet
  2. system operacyjny:
   • Microsoft Windows 7 lub nowszy,
   • Mac OS X 10.7 lub nowszy,
   • Android 5.1 lub nowszy,
   • IOS 9.3 lub nowszy.
  3. przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script:
   • MS Windows:
    • Opera w wersji 38 lub nowszej,
    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Edge w wersji 20 lub nowszej,
   • Mac OS:
    • Opera w wersji 38 lub nowszej,
    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Safari 9
   • Android:
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Firefox 59,
    • Opera, Opera Mini,
   • IOS:
    • Safari,
    • Firefox 9.0,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Opera Mini 16,
  4. włączenie obsługi Plików cookies*.

*Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie Plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości Zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w serwisie Forum dyskusyjne.
 • 4. Zasady korzystania
 1. Forum dyskusyjne dostępne jest przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych, z wyłączeniem przerw technicznych, o których mowa w §3 ust. 2 powyżej.
 2. Możliwość korzystania z zawartości Forum dyskusyjnego ma każdy Użytkownik internetu zainteresowany tym serwisem, z zastrzeżeniem, że możliwość dodawania komentarzy posiadają wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają Rejestracji.
 3. Korzystanie z zawartości Forum dyskusyjnego jest bezpłatne i nie jest uzależnione od zakupu innych produktów Usługodawcy.
 4. Poprzez korzystanie z Forum dyskusyjnego rozumieć należy: przeglądanie stron internetowych z wypowiedziami innych Użytkowników, dodawanie własnych wypowiedzi, Rejestrację i Logowanie Użytkownika, korzystanie z wyszukiwarki, drukowanie wypowiedzi, korzystanie z innych dodatkowych Usług elektronicznych.
 5. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Forum dyskusyjnego zgłoszenie naruszenia Regulaminu Forum dyskusyjnego, w przypadku gdy w opinii Użytkownika dana wypowiedź narusza Regulamin.
 6. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Forum dyskusyjnego dokonanie Rejestracji Użytkownika. Rejestracja Użytkownika nie jest czynnością obowiązkową, jednak umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu, opisanych na stronach Forum dyskusyjnego w zakładce "Korzyści z rejestracji".
 7. Usługodawca udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom funkcje umożliwiające zarządzanie sposobem korzystania z Forum dyskusyjnego.
 8. Zamieszczając na łamach Forum dyskusyjnego wypowiedzi w postaci tematów lub komentarzy, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na ich publikowanie w mediach wydawanych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca nie udziela indywidualnych konsultacji na łamach Forum dyskusyjnego.
 • 5. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownicy Forum dyskusyjnego zobowiązują się do nieużywania w treści dodawanych tematów, w treści komentarzy, w treści Danych identyfikacyjnych podawanych podczas Rejestracji:
  1. słów, wyrażeń, zwrotów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne,
  2. treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową,
  3. treści naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających,
  4. treści komentujących, piętnujących, pomawiających lub ośmieszających osoby z życia publicznego i politycznego, zarówno poprzez cytowanie nazwisk tych osób, jak i funkcji lub stanowisk, które piastują, jak i w sposób umożliwiający rozpoznanie (zidentyfikowanie) tych osób,
  5. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących dla wywołania kłótni,
  6. treści propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki,
  7. treści przyczyniających się do łamania praw autorskich (w tym przedruki ze środków przekazu),
  8. treści zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe,
  9. treści będących spamem niemającym nic wspólnego z danym tematem lub komentarzem,
  10. treści reklamowych i innych promujących określone produkty, firmy, wydarzenia, strony internetowe, osoby, itp.
 2. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że podane Dane identyfikacyjne nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawnych oraz niniejszego Regulaminu Forum dyskusyjnego.
 3. Korzystanie z Forum dyskusyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oznaczanie wypowiedzi i wiadomości nazwą Użytkownika podaną przy Rejestracji lub wpisaną w formularzu dodawania wypowiedzi (tematu lub komentarza).
 4. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do rezygnacji z dokonanej Rejestracji. Rezygnacja z Rejestracji polega na zablokowaniu przez Usługodawcę możliwości dodawania treści na Forum dyskusyjne i dodatkowych Usług elektronicznych przez wyrejestrowanego Użytkownika. Po okresie 360 dni od dnia zablokowania konta, konto jest usuwane. Rezygnacja z Rejestracji Użytkownika nie powoduje usunięcia dotychczasowych tematów i komentarzy dodanych wcześniej jako zalogowany Użytkownik. W okresie 360 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji z konta Użytkownik ma prawo do ponownego przywrócenia aktywności tego konta. Zarówno rezygnacja z dokonanej Rejestracji, jak i przywrócenie aktywności zablokowanego konta są wykonywane przez Usługodawcę na pisemny wniosek Użytkownika przesłany na adres e-mail: sklep@krakvet.pl
 • 6. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Za prawidłową realizację usługi uznaje się udostępnienie przez Usługodawcę Forum dyskusyjnego w sposób umożliwiający Użytkownikowi na korzystanie z niego na zasadach określonych w § 4.
 2. W przypadku, gdy Usługodawca nie zrealizował usługi, Usługobiorca ma prawo wezwać Usługodawcę do wykonania swojego zobowiązania. Jeżeli Usługodawca nie zrealizuje usługi w terminie 2 dni roboczych Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z usługi.
 3. W przypadku niewłaściwej realizacji usługi Usługobiorca może żądać od Usługodawcy prawidłowej realizacji usługi lub też zrezygnować z usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. usuwania określonych wypowiedzi lub wątków tematycznych bez podania przyczyny,
  2. usuwania wypowiedzi lub wątków tematycznych naruszających niniejszy Regulamin,
  3. zablokowania możliwości dodawania treści Użytkownikowi, który dopuszcza się łamania niniejszego Regulaminu,
  4. usuwania z bazy Forum dyskusyjnego wątków tematycznych starszych niż 6 miesięcy,
  5. wprowadzania ograniczeń liczby i ilości wypowiedzi, tematów obserwowanych,
  6. usuwania kont Użytkowników oraz wypowiedzi sugerujących, że autorem jest Usługodawca,
  7. prowadzenia na łamach Forum dyskusyjnego akcji promocyjnych i autopromocyjnych,
  8. usuwania kont Użytkowników drastycznie naruszających obowiązujące prawo i Regulamin Forum.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika wraz z wszystkimi danymi, ustawieniami tego konta oraz wprowadzonymi przez Użytkownika wypowiedziami, jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie logował się na odpowiadające temu Użytkownikowi Dane identyfikacyjne przez okres 360 dni.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Forum dyskusyjnego spowodowane:
  1. działaniem sił wyższych,
  2. awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika,
  3. jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią Internet,
  4. awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.
 7. W celu prawidłowego funkcjonowania usługi Usługodawca ma prawo do aktualizacji Zasobów i Forum dyskusyjnego oraz mechanizmów odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie. Zmiany te wprowadzane są przez Usługodawcę bezpłatnie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niezainstalowanie lub pominięcie wprowadzenia udostępnionych zmian lub aktualizacji może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Zasobów i Forum dyskusyjnego lub brak możliwości realizacji usługi. Jeżeli ww. zmiany w sposób istotny wpływają negatywnie na Zasoby lub udostępnione usługi Usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy.
 1. Treści publikowane na łamach serwisu Forum dyskusyjne udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, zdrowotnej, żywieniowej, na której Użytkownicy mogliby polegać. Wszelkie informacje na łamach serwisu Forum dyskusyjne są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej specjalistycznej porady ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu postępowania. Usługodawca zaleca zasięgnięcie porady specjalistycznej u wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych.
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy lub szkody, wynikłe ze stosowania jakiegokolwiek produktu, informacji, koncepcji lub instrukcji zawartych w materiałach udostępnionych Użytkownikom za na łamach serwisu Forum dyskusyjne.
 1. Wszelkie treści publikowane są przez Użytkowników Forum dyskusyjnego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników treści oraz nie koryguje ich wypowiedzi pod kątem zawartości merytorycznej.
 • 7. Prawa autorskie
 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w ramach Forum dyskusyjnego należą do ich autora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Korzystanie z treści publikowanych w ramach Forum dyskusyjnego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 • 8. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie Usługodawcy.

 • 9. Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu Forum dyskusyjne należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy sklep@krakvet.pl,
  2. pisemnie na adres Usługodawcy: ACTION S.A. FORUM DYSKUSYJNE KRAKVET, Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 14 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

Rejestrując się na witrynie „Forum dla właścicieli psów. kotów i innych zwierząt”, zwanej dalej „my”, ”nas”, „nasza”, „Forum dla właścicieli psów. kotów i innych zwierząt”, „https://www.krakvet.pl/forum”, akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce, naciskając przycisk „Nie akceptuję”. Administracja witryny „Forum dla właścicieli psów. kotów i innych zwierząt” ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując cię o zmianach, niemniej wskazane jest, aby użytkownicy sami regularnie zaglądali do tego regulaminu. Korzystanie z witryny „Forum dla właścicieli psów. kotów i innych zwierząt” po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

Nasze fora zwane też „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „phpBB Teams” działają w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące technologię phpBB, która jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydane na licencji „GNU General Public License v2” zwanej też „GPL”. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania ze strony www.phpbb.com. Oprogramowanie phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą. Więcej informacji o phpBB można znaleźć na stronie https://www.phpbb.com/.

Akceptujesz zakaz publikowania wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszającym cudze prawa autorskie i dobra osobiste. Naruszenie tego zakazu może skutkować dla ciebie całkowitym zablokowaniem dostępu do tej witryny, a twój dostawca internetu zostanie powiadomiony o twoim niewłaściwym zachowaniu. Wyrażasz zgodę na to, że „Forum dla właścicieli psów. kotów i innych zwierząt” może w każdej chwili usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy twój temat, post. Wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich podanych przez ciebie informacji w naszej bazie danych. Informacje te nie będą przekazywane nikomu bez twojej zgody, ale ani „Forum dla właścicieli psów. kotów i innych zwierząt”, ani phpBB nie ponosi odpowiedzialności za włamania do witryny, podczas których może dojść do kradzieży danych.