Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - wrzesień 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - Wrzesień 2017

Fundację Tabby - Burasy i Spółka
409
34%
Pomorski Koci Dom Tymczasowy
552
46%
Fundację Bliżej Domu
11
1%
Schronisko dla zwierząt w Gaju
3
0%
Fundacja "Miasto Kotów"
218
18%
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom"
4
0%
 
Liczba głosów: 1197
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 sierpnia 2017, 12:08

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 15 września, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 29 września, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Kamil Świstowski
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET SHOP SP. Z O.O.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: viewforum.php?f=18
Tabby
Posty: 2
Rejestracja: 16 czerwca 2017, 00:18

31 sierpnia 2017, 13:58

Zgłaszam do konkursu Fundację Tabby - Burasy i Spółka
KRS: 0000683395
NIP: 829-174-14-60
Miejsce działania: Zduńska Wola oraz (w mniejszym zakresie) Łódż i Wrocław
Strona (w budowie): http://tabbykontakt.wixsite.com/tabby
Fanpage na FB (informacje bieżące z działania fundacji): https://www.facebook.com/BurasySp/

Bure lub rude pręgowane futro i charakterystyczna M-ka na czole - to właśnie oznacza TABBY.
Dla większości - zwykły buras. I o to chodzi!
Dlaczego TABBY? Bo kot, to kot - uszy, łapy, ogon, wąsy. Każdy potrzebuje domu, pomocy, opieki, czy choćby zwykłego zainteresowania z naszej (i Waszej) strony.

Jesteśmy świeżo upieczoną fundacją, działającą przede wszystkim na terenie Zduńskiej Woli, a także Łodzi i okolic oraz Wrocławia. Fundacja jest nowa, choć jako grupa, jak i indywidualnie działamy na rzecz bezdomnych kotów już od wielu lat. W tej chwili w naszych domach tymczasowych znajduje się pod naszą opieką ok. 60 kotów. Niedawno zakończyliśmy walkę z panleukopenią, która pochłonęła ogromne koszty i wyczyściła nasze fundusze do zera (generując dodatkowo dług u weterynarzy). Wygrana będzie dla nas niesamowitą pomocą, dlatego bardzo prosimy o głosy.
Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony (jeszcze w budowie) i naszego fanpage'a na FB, gdzie na bieżąco można śledzić działania fundacji.
http://tabbykontakt.wixsite.com/tabby
https://www.facebook.com/BurasySp/
Marlon
Posty: 5
Rejestracja: 30 kwietnia 2011, 12:39

03 września 2017, 01:24

Witam, chciałabym zgłosić Fundacja Viva - odział Pomorski Koci Dom Tymczasowy.

Pomorski Koci Dom Tymczasowy to lokalna pomorska grupa wolontariuszy ratujących koty w Trójmieście i okolicach. Ich praca społeczna polega przede wszystkim na pomocy kotom, ale nie pozostają też obojętne na losy innych zwierząt.

PKDT to grupa wolontariuszy prowadzących domy tymczasowe, do których zabierane są koty bezdomne, porzucone lub tracące swoje domy w celu poszukiwania im nowych opiekunów. Schronienie tymczasowe otrzymują także kocięta pochodzące ze stad kotów wolno żyjących. W tej chwili w domach tymczasowych PKDT przebywa prawie 200 zwierząt. Rocznie nowe domy znajduje ponad 350 podopiecznych.

Wolontariuszki prowadzą dużą akcję pomocy kotom wolno bytującym na terenach gdyńskich stoczni (od 2009 r. - Stocznia Gdynia S.A; od 2011 r. - Stocznia Nauta S.A). Pomagają też pomniejszym stadom kotów żyjących na terenach Trójmiasta (na osiedlach, cmentarzach, obszarach przy plażach miejskich). Stale dokarmiają około 500 kotów. Potrzebującym zwierzętom pochodzącym ze stad, którymi się opiekują, zapewniają także opiekę weterynaryjną kotom wolno żyjącym z całego Trójmiasta i okolic.
Biorą udział w realizacji projektów związanych z ograniczaniem populacji wolno bytujących kotów na terenach miejskich oraz w gminnych programach opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Sterylizacja kotek wolno bytujących jest ich priorytetem.

PKDT to grupa non-profit. Utrzymują zwierzęta wyłącznie z darowizn oraz przekazanego 1% podatku.

http://www.pkdt.pl
https://www.facebook.com/Pomorski.Koci.Dom.Tymczasowy

Nazwa OPP: Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva
Odział lokalny: Pomorski Koci Dom Tymczasowy
Numer KRS: 0000135274
finezja_21
Posty: 1
Rejestracja: 18 sierpnia 2014, 22:01

03 września 2017, 11:59

Zgłaszam:
1. Fundację Bliżej Domu, która prowadzi ośrodek Psierociniec
2. REGON: 365951356 NIP: 6182155822 KRS: 0000649237
3. Kalisz to miejscowość, na którą zarejestrowana jest fundacja natomiast Zbiersk to siedziba Psierocińca
4. Profil na Facebooku fundacji: http://www.facebook.com/blizejdomu
Profil na Facebooku Psierocińca: http://www.facebook.com/psierociniec

5. Fundacja Bliżej Domu prowadzi ośrodek Psierociniec w Zbiersku. Jest to ostoja dla psów, które przedtem doświadczały schroniskowych warunków, a teraz cieszą się o wiele lepszym standardem życia w Psierocińcu. Celem działań fundacji jest znalezienie domów swoim podopiecznym. Większość z nich to psy starsze i chore, wymagające przyjmowania kosztownych lekarstw. Ich szanse na adopcje są niewielkie dlatego Psierociniec bywa ostatnim miejscem w ich życiu. W ośrodku psy mają do dyspozycji: kanapy, legowiska na różnych poziomach wysokości, materace, hamaki, baseny z wodą i z kulkami, zabawki i inne udogodnienia, które zapewniają psom komfort snu i wypoczynku oraz wzbogacają ich środowisko. Na straży bezpieczeństwa podopiecznych stoją ogromne pluszowe misie. Psy mogą tu podejmować wyzwania, dokonywać wyborów, korzystać z mat węchowych, eksplorować otoczenie. Znajdują się pod stałą opieką behawiorysty, dzięki któremu uczą się m.in. pozytywnych kontaktów z człowiekiem, a reszta podopiecznych, dobrana pod względem umiejętności społecznych, uczy je pozytywnych kontaktów z psami. Każdy podopieczny traktowany jest indywidualnie, z troską i miłością.
Schronisko w Gaju
Posty: 1
Rejestracja: 09 sierpnia 2017, 11:44

07 września 2017, 11:58

Zagłaszam
1 Fundacja schronisko dla zwierząt w Gaju
2. KRS 0000603486
3. Schronisko mieści się w Gaju koło Śremu, ale swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin: Śrem, Kościan, miasto Kościan, Książ Wlkp., Brodnioca, Dolsk, Krobia, Czempiń, Krzywiń. Fundacja zarejestrowana jest w Śremie.
4. strona internetowa: http://www.schroniskogaj.pl
profil na FB https://www.facebook.com/Gaj.Schronisko ... page_panel
aplikacja mobilna https://play.google.com/store/apps/deta ... ajuandroid
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gaju działa od wielu lat. Miało w tym czasie swe dobre jak i te mniej ciekawe okresy. Dziś jest to jedno z najbardziej zadbanych schronisk w Kraju. Dzięki staraniom wielkiej liczby wrażliwych ludzi przeszło ogromna metamorfozę. Zmiany dotyczyły zwłaszcza podejścia do zwierząt, traktowania ich jako istoty, które żyją, czują oraz chcą i maja prawo być kochane. Za tym zmianie uległa także materia czyli obiekty służące zwłaszcza opiece zwierząt, a także opiekunom oraz wolontariuszom. Z warunków pamiętających niechlubna połowę XX wieku Gaj stał się nowoczesnym kompleksem mogącym obsłużyć jednocześnie ponad 300 zwierząt. W skład obiektu wchodzą dziesiątki nowych kojcy, basen dla zwierząt, spa a także budynek szpitala dla wymagających opieki psów i kotów. Zorganizowano w nim ambulatorium, salę zabiegową profesjonalnie wyposażoną między innymi w RTG. Fundacja Schronisko dla zwierząt w Gaju zadbała o to by zwierzaki w Gaju miały własny zespół opieki weterynaryjnej w tym lekarza na etacie. Schronisko oprócz opieki nad bezdomnymi zwierzakami prowadzi także zakrojoną na szeroką skalę działalność edukacyjną. Od kiedy Schronisko w Gaju zmieniło oblicze tj. od 2007 roku do chwili obecnej zaopiekowano się wielka liczbą zwierząt a 4 tysiące z nich znalazło nowe domy. Trzeba dodać, że odsetek zwierząt wyadoptowanych do przyjętych do schroniska znacznie przekracza 90 %. Takich efektów nigdy nie udałoby się osiągnąć bez wielkiego zaangażowania opiekunów i setek wolontariuszy. Ludzie o wielkich sercach , niebywałej empatii stworzyli niebywałe miejsce, które przyciąga szlachetne serca. Jeżeli ktokolwiek chce się przyłączyć to brama Gaju jest otwarta. Można wspomóc konto Fundacji Schronisko dla zwierząt w Gaju , można przyjechać i wyprowadzać psy, można też zaadoptować psa lub kota. Jeżeli natomiast nie macie takiej możliwości zapraszamy do tzw. adopcji wirtualnej polegającej na opiece konkretnego zwierzaka w wirtualny sposób.
naDrapaku
Posty: 3
Rejestracja: 17 grudnia 2012, 08:29

08 września 2017, 10:18

zgłaszam:

Fundacja "Miasto Kotów"
KRS: 0000463278
rejon działania: województwo łódzkie
- adres strony internetowej: http://miastokotow.pl/
- fanpage FB: https://www.facebook.com/miastokotow/

Fundacja "Miasto Kotów" powstała w 2013 roku w celu niesienia pomocy zwierzętom, poprawy warunków ich bytowania oraz walki z bezdomnością.

Naszym głównym celem jest budowanie i zrzeszanie kocich domów tymczasowych, w których opiekujemy się, leczymy, socjalizujemy kociaki i szukamy im kochających, odpowiedzialnych domów. Od początku naszej działalności znaleźliśmy dom stały dla ponad 250 kotów.

Fundacja wspiera również karmicieli w prawidłowej opiece nad kotami wolno żyjącymi. Pomaga im w sterylizacji i kastracji oraz budowaniu domków dla kotów. Wolontariusze fundacji uczestniczą w interwencjach, w ramach których leczone są zwierzęta wolno bytujące lub otaczane stałą opieka fundacyjną.

Miasto Kotów prowadzi także działalność edukacyjną. Wolontariusze fundacji regularnie odwiedzają szkoły i przedszkola starając się zaszczepić w dzieciach empatię w stosunku do zwierząt. Fundacja prowadzi także akcje i projekty edukacyjne skierowane do opiekunów zwierząt w zakresie opieki nad kotami domowymi i wolno żyjącymi.

Obecnie w naszych domach tymczasowych znajduje się ponad 80 kotów. Część z nich to zwierzęta przewlekle chore, niesamodzielne oseski czy niepełnosprawne.
Merryjanee
Posty: 1
Rejestracja: 23 listopada 2014, 09:02

11 września 2017, 07:55

Zgłaszam do konkursu:
- Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom"
- KRS 0000365274, NIP 6443477690, REGON 241717100
- Sosnowiec oraz miasta ościenne (woj. śląskie)
- http://www.nadziejanadom.org; https://www.facebook.com/nadziejanadom/

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom" działa głównie w Sosnowcu i miastach ościennych. Prowadzi wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych zwierząt w Sosnowcu, do którego rocznie trafia ok. 950 psów i 550 kotów oraz przytulisko dla kotów "Kocia Chatka", do którego rocznie trafia ok. 150 kotów. Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy losu bezdomnych zwierząt również poprzez sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących. Interweniuje w sprawach znęcania się nad zwierzętami - w roku 2017 wpłynęło do Stowarzyszenia już ponad 140 takich zgłoszeń. Organizacja prowadzi również akcję edukacyjną "Ręka w Łapę" podczas której odwiedzając okoliczne szkoły edukuje dzieci o tym jak postępować psem, problemach bezdomności zwierząt.
Ann@
Posty: 5
Rejestracja: 13 czerwca 2017, 11:00

02 października 2017, 13:38

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do 29.09.2017 do godziny 12:00.

Zwycięzcą wrześniowej edycji konkursu jest:
Pomorski Koci Dom Tymczasowy.

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów, przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 9 372 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 10 372 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, październikowej edycji Pomocy dla Schronisk.
Zablokowany