Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - styczeń 2018

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - styczeń 2018

Fundacja Przystań Ocalenie Organizacja Pożytku Publicznego
298
58%
"Azyl" Biała Podlaska
15
3%
FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT „PRZYTUL PSA”
1
0%
FUNDACJA MRUCZĄCY TERAPEUTA
2
0%
Fundacja JOKOT
199
38%
Fabryka Dobrych Działań
3
1%
 
Liczba głosów: 518
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

03 stycznia 2018, 11:49

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 15 stycznia, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 31 stycznia, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Kamil Świstowski
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET SHOP SP. Z O.O.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: viewforum.php?f=18
ewaal
Posty: 3
Rejestracja: 29 lutego 2008, 21:23

05 stycznia 2018, 11:56

Fundacja Przystań Ocalenie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000464918
ul. Kombatantów 134
43-229 Ćwiklice

Strona - http://www.przystanocalenie.org/
FanPage: https://www.facebook.com/Fundacja-Przys ... 679129301/
W małej miejscowości pod Pszczyną swój azyl znalazło wiele starych i okaleczonych zwierząt. W sumie, na utrzymaniu Przystani Ocalenie jest ponad 500 zwierząt, w tym 55 kotów i 30 psów. Większość z nich to zwierzęta chore, wymagające specjalistycznej karmy, leków oraz środków higienicznych. Pomagając psom i kotom, pomagamy wszystkim podopiecznym Przystani Ocalenie.
Film o Przystani Ocalenie: https://www.youtube.com/watch?v=6Rx57cr12aw
Awatar użytkownika
Przytul Psa
Posty: 3
Rejestracja: 22 listopada 2017, 19:39
Kontakt:

09 stycznia 2018, 21:59

FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT „PRZYTUL PSA”

Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”
ul. Parkowa 5K, Ustanów
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000319418
REGON: 141678661
NIP: 1231173209

Rejon działania - Cała Polska / ze szczególnym uwzględnieniem okolic Piaseczna i Warszawy

www: http://www.przytulpsa.pl
fb: https://www.facebook.com/Przytul.Psa/

Fundacja na Rzecz Zwierząt "Przytul Psa" działa od marca 2009 roku. Każdego roku udzielamy pomocy ponad 100 zwierzętom, głównie psom i kotom. Wśród nich są bezdomne zwierzęta znalezione w lasach, na działkach, wyrzucone na pastwę losu bezdomne suki ze szczeniakami, zwierzaki ranne w wypadkach komunikacyjnych, maltretowane przez ludzi, a także skazane na śmierć i cierpienie w schroniskach umieralniach. Leczymy, sczepimy, umieszczamy w bezpiecznych hotelach, w których znajdują najlepszą opiekę i socjalizację, szukamy domów. Walczymy z bezdomnością sterylizując oraz czipując zwierzęta. Naszą działalność opisujemy krok po kroku na naszej stronie internetowej http://www.przytulpsa.pl

Głównymi obszarami naszych działań są:
• zapewnianie opieki i pomocy weterynaryjnej bezdomnym psom i kotom
• współpraca z wolontariuszami oraz domami tymczasowymi, w których przebywają zwierzęta pod naszą opieką
• szukanie nowych właścicieli oraz wydawanie do adopcji bezdomnych zwierząt
• promocja idei zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie strony internetowej http://www.przytulpsa.pl oraz wystąpienia w mediach
• wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt poprzez zbiórki darów, przejmowanie opieki nad najbardziej potrzebującymi zwierzakami
• organizacja akcji edukacyjnych mających na celu uczulenie społeczeństwa na problem bezdomnych zwierząt
• propagowanie oraz realizacja idei zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje
• współpraca z gminami, instytucjami, organizacjami, jednostkami oświatowymi oraz wychowawczymi mająca na celu pomoc bezdomnym zwierzętom oraz edukację w tym zakresie

Ponieważ codziennie otrzymujemy nowe zgłoszenia i prośby o pomoc, każde wsparcie jest dla nas na wagę złota. Będziemy wdzięczni za każdy głos.
Olsztyn kocha koty
Posty: 1
Rejestracja: 12 stycznia 2018, 01:21

12 stycznia 2018, 01:29

Zgłaszam "FUNDACJĘ MRUCZĄCY TERAPEUTA"

UL. LIPOWA 7 GIEDAJTY 11-042 JONKOWO
Numer KRS 0000627855
NIP 7393888976
REGON 36542506000000
http://www.olsztynkochakoty.pl/
https://www.facebook.com/OlsztynKochaKoty/
email: c4c@c4c.olsztyn.pl


Olsztyńska Fundacja "Mruczący Terapeuta" to organizacja non-profit, której członkowie po prostu kochają koty. Założona w 2016 r. - jako kontynuacja istniejącego od 2005 r. Club 4 Cats - i aż do kociej nieskończoności!

"Mruczący Terapeuta" to fundacja która ratuje bezdomne koty i znajduje im kochające domy. Udało nam się znaleźć dom dla prawie pół tysiąca kotów (w 2017 roku dokładnie 116 kotów). Utrzymujemy się z datków i darowizn osób prywatnych, a nasze potrzeby jak każdej fundacji są przeogromne m.i. karma, żwirek, leczenie zwierzaków, szczepienia i kastracje.

To ja, kot. Olsztyński, bezdomny kot. Pomóż mi uwierzyć, że Olsztyn Kocha Koty.
Awatar użytkownika
ffdd
Posty: 4
Rejestracja: 06 sierpnia 2017, 00:53

14 stycznia 2018, 23:09

Zgłaszamy Fundację Fabryka Dobrych Działań

nazwa: FUNDACJA FABRYKA DOBRYCH DZIAŁAŃ
KRS 0000658680/NIP 8943095627/REGON 366482219

rejon działania: Dolny Śląsk/miasto i gmina WrocławFundacja Fabryka Dobrych Działań uzyskała osobowość prawną w lutym 2017 roku i jest inicjatywą grupy osób od lat działających na rzecz kotów bezdomnych i wolno żyjących, ich opiekunów i karmicieli.
Fundacja działa głównie na terenie miasta Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego.
Swoimi działaniami dołączamy się do działań innych organizacji mających na celu poprawienie bytu ogromnej populacji kotów wolno żyjących.
Karmimy, leczymy, sterylizujemy, prowadzimy sieć domów tymczasowych, szukamy domów stałych.
Oprócz bezpośredniej pomocy potrzebującym kotom prowadzimy społecznie użyteczną działalność edukacyjną.
Jednakże naszym priorytetem jest pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących, potocznie zwanych Karmicielami. Objęliśmy stałą opieką kilkudziesięciu karmicieli, a za ich pośrednictwem populacje ok. 1000 kotów. Staramy się, aby z każdy karmicieli, który zwróci się do nas o pomoc dostał wsparcie w postaci karmy, lub pokryciu kosztów leczenia ich podopiecznych. W tym roku opracowaliśmy założenia projektu sfinansowania z budżetu obywatelskiego zakupu 50 domków dla kotów wolno żyjących, który został przez jednego z członków fundacji zgłoszony do konkursu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, wygraliśmy tzn. wygrały koty wolno żyjące.
Projekt będzie realizowany i mamy nadzieję, że zapoczątkuje to tzw. kocią deweloperkę we Wrocławiu, a gdyby został inspiracją na wykorzystanie budżetów obywatelskich w innych miastach, byłoby to dla nas dodatkową satysfakcją.

Z góry dziękujemy tym, którzy zechcą zagłosować na naszą organizację.
=^^=

Fundacja Fabryka Dobrych Działań
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
mail: fabrykadobrychdzialan@gmail.com
https://www.facebook.com/FabrykaDobrychDzialan/?fref=ts
Działalność jest także dokumentowana na grupie tematycznej:
https://www.facebook.com/groups/1185817844847589/
Ostatnio zmieniony 15 stycznia 2018, 09:09 przez ffdd, łącznie zmieniany 2 razy.
jopop
Posty: 11
Rejestracja: 30 maja 2007, 23:32

14 stycznia 2018, 23:47

Zgłaszam Fundację JOKOT, nr KRS 0000376604, zarejestrowaną w Warszawie, działającą głównie w Warszawie i okolicach.

Naszą główną misją jest zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizacje/kastracje kotów wolno żyjących. Każdego roku łapiemy i sterylizujemy we współpracującej z nami lecznicy weterynaryjnej około 600-700 zwierzaków. Każdy z nich po zabiegu przebywa jeszcze kilka dni pod nadzorem osób wyspecjalizowanych w opiece nad kotami wolno żyjącymi. W razie potrzeby zwierzaki są leczone, a następnie wracają w miejsce bytowania.

Co roku trafia do nas również ogromna liczba kotów bezdomnych, które nie są w stanie przeżyć na wolności. Zwierzaki te są leczone, szczepione, odrobaczane, sterylizowane, socjalizowane. Trafiają do naszego przytuliska lub domów tymczasowych, a potem szukają nowych, odpowiedzialnych i kochających domów. W tej chwili mamy ich pod opieką prawie 300!

O działaniach Fundacji JOKOT można poczytać na https://www.facebook.com/Fundacja.JOKOT/ oraz www.jokot.pl
Ann@
Posty: 5
Rejestracja: 13 czerwca 2017, 11:00

31 stycznia 2018, 12:08

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do 31.01.2018 do godziny 12:00.

Zwycięzcą grudniowej edycji konkursu jest:
Fundacja Przystań Ocalenie Organizacja Pożytku Publicznego.

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów, przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 7 771 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 8 771 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, edycji Pomocy dla Schronisk na miesiąc luty.
Zablokowany