Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - sierpień 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - sierpień 2017

SCHRONISKO Azyl BIAŁA PODLASKA
26
2%
Fundację KOTangens
819
54%
FUNDACJA FABRYKA DOBRYCH DZIAŁAŃ
664
44%
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
3
0%
 
Liczba głosów: 1512
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 lipca 2017, 12:22

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 sierpnia, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 31 sierpnia, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Kamil Świstowski
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET SHOP SP. Z O.O.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: viewforum.php?f=18
kinguniaz
Posty: 5
Rejestracja: 06 lutego 2010, 18:25

01 sierpnia 2017, 13:16

Po raz kolejny zgłaszam SCHRONISKO Azyl BIAŁA PODLASKA

Rejon działania: Biała Podlaska i okolice, pomoc bezdomnym zwierzakom
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
KRS 0000006967 / NIP 537-20-63-229 / REGON 030296359

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt "Azyl"
21-500 Biała Podlaska
ul. Olszowa 4
email azyl_schronisko@tlen.pl
strona www. azyl-schronisko.pl
tel. 504177547

Opiekujemy się 300 psiakami, ale pod opieką są także koty, których nie możemy zostawić bez pomocy ! Leczymy je, sterylizujemy i szukamy domów. W okresie wakacyjnym przyjmowana jest do schroniska ogromna liczba bezdomniaków ! Mimo tylu zwierzaków, potrzeb, które są bardzo duże - staramy się, żeby miały/czuły się jak najlepiej. Pomóżmy bezdomniakom mieszkającym w Azylu, prosimy o głosy ! !
magradz
Posty: 4
Rejestracja: 18 kwietnia 2011, 01:21

04 sierpnia 2017, 01:39

Nazwa: Fundacja KOTangens
Zgłaszam Fundację KOTangens

Obszar działania: Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia)
KRS 0000454435
NIP 58 331 582 42
regon 221847290
strona www: http://kotangens.org
Facebook: https://www.facebook.com/fundacjaKOTangens

Fundacja powstała aby nieść bezpośrednią pomoc zwierzętom na terenie Trójmiasta, w szczególności kotom.
Kotangens skupia swoje działania na bezpośredniej pomocy kotom wolno żyjącym, w szczególności na kastracjach kotek i kocurów, stwarzaniu kotom wolno żyjącym odpowiednich warunków do życia, dokarmianiu, leczeniu osobników chorych, szukaniu domów stałych kociętom oraz kotom nie radzącym sobie w środowisku miejskim
KOTangens pomaga opiekunom kotów wolno żyjących świadomie i rozsądnie opiekować się kotami, tak aby ograniczać populację zwierząt niechcianych, aby opieka taka służyła dobrostanowi zwierząt. Współpracuje z weterynarzami mającymi duże doświadczenie w pracy z kotami wolno żyjącymi, którzy zachowując najwyższy stopień profesjonalizmu, fachowości i wysokie standardy okazują też serce zwierzętom niczyim i świadczą im opiekę weterynaryjną po preferencyjnych cenach.

Fundacja nie posiada żadnego zaplecza lokalowego, nie prowadzi schroniska, we własnych mieszkaniach prowadzi Domy Tymczasowe w których zwierzęta przygotowywane są do adopcji. Aktualnie pod opieką Fundacji przebywa ponad sto kotów dorosłych, które szukają domów, około osiemdziesiąt kociąt oraz jeden pies. Dodatkowo w domach wolontariuszek oraz w w lecznicach przebywa stale (oczywiście rotacyjnie) około 20-30 kotek wolno żyjących, które dochodzą do siebie po zabiegach sterylizacji.
Wygrana w konkursie byłąaby dla nas ogromną pomocą. Karma i żwir z wygranej pozwoliłyby na utrzymanie kotów w naszych domach tymczasowych przez 2-3 miesiące. Środki finansowe, które pozyskujemy od indywidualnych darczyńców pozwalają pokryć jedynie koszty weterynaryjne, a bywają miesiące, kiedy musimy się mocno zadłużyć u weterynarzy, żeby pomóc tym wszystkim zwierzętom.
Wygrana w konkursie pomogłaby nam działać w tym szczególnie trudnym okresie, gdy pojawia się na świecie mnóstwo kociąt, gdy trwa sezon na pozbywanie się kotów domowych.

Bardzo prosimy o Wasze głosy!
Awatar użytkownika
ffdd
Posty: 4
Rejestracja: 06 sierpnia 2017, 00:53

06 sierpnia 2017, 01:19

Zgłaszamy Fundację Fabryka Dobrych Działań

nazwa: FUNDACJA FABRYKA DOBRYCH DZIAŁAŃ
KRS 0000658680/NIP 8943095627/REGON 366482219

rejon działania: Dolny Śląsk/miasto i gmina WrocławFundacja Fabryka Dobrych Działań uzyskała osobowość prawną w lutym br. i jest inicjatywą grupy osób od lat działających na rzecz kotów bezdomnych i wolno żyjących, ich opiekunów i karmicieli.
Fundacja działa głównie na terenie miasta Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego.
Swoimi działaniami dołączamy się do działań innych organizacji mających na celu poprawienie bytu ogromnej populacji kotów wolno żyjących.
Karmimy, leczymy, sterylizujemy, prowadzimy sieć domów tymczasowych, szukamy domów stałych.
Oprócz bezpośredniej pomocy potrzebującym kotom prowadzimy społecznie użyteczną działalność edukacyjną.
Wychodząc z założenia, że razem można zrobić więcej i lepiej, a jednakowe cele powinny łączyć, zainicjowaliśmy spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. Zwierząt przy Urzędzie Miasta Wrocławia, na których staramy się zbudować platformę porozumienia i współpracy z organizacjami pro zwierzęcymi, mieszkańcami, a instytucjom i służbom odpowiedzialnym za realizacje ustawy o ochronie zwierząt przybliżyć realne problemy związane z opieką nad zwierzętami żyjącymi w miejskim ekosystemie.
Prowadzimy projekt „Senior”. Jego celem jest aktywizacja osób, które skończyły już pracę zawodową i pozyskiwanie wśród nich domów tymczasowych, przy jednoczesnym zapewnieniu im wsparcia logistycznego i utrzymania zwierząt.

Jednakże naszym priorytetem jest pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących, potocznie zwanych Karmicielami. Objęliśmy stałą opieką kilkudziesięciu karmicieli, a za ich pośrednictwem populacje ok. 1000 kotów. Staramy się, aby z każdy karmicieli, który zwróci się do nas o pomoc dostał wsparcie w postaci karmy, lub pokryciu kosztów leczenia ich podopiecznych.

Z góry dziękujemy tym, którzy zechcą zagłosować na naszą organizację.
Pomóżcie nam pomagać =^^=

Fundacja Fabryka Dobrych Działań
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
mail: fabrykadobrychdzialan@gmail.com
https://www.facebook.com/FabrykaDobrychDzialan/?fref=ts
Działalność jest także dokumentowana na grupie tematycznej:
https://www.facebook.com/groups/1185817844847589/
Ostatnio zmieniony 09 sierpnia 2017, 12:41 przez ffdd, łącznie zmieniany 1 raz.
Urtica
Posty: 1
Rejestracja: 08 sierpnia 2017, 10:05

08 sierpnia 2017, 10:32

Zgłoszenie

1. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
2. 0000012533
3. Rzeszów / województwo podkarpackie
4. www.rsoz.org, www.kundelek.rsoz.org, www.facebook.com/schroniskokundelek
5. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt powstało w roku 1997. Główne działania Stowarzyszenia obejmują prowadzenie schroniska dla zwierząt, edukację społeczeństwa, kontrola realizacji zadań organów odpowiedzialnych za zwierzęta bezdomne oraz reagowanie na przypadki niehumanitarnego traktowania zwierząt. Pod opieką Stowarzyszenia w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie „Kundelek” stale przebywa ponad 200 zwierząt: psów i kotów. Stowarzyszenie prowadzi też działania związane z kotami wolno żyjącymi: dokarmianie i kastracja.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 sierpnia 2017, 12:00

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą sierpniowej edycji konkursu jest:
Fundację KOTangens.

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów, przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 8 605 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 9 605 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, wrześniowej edycji Pomocy dla Schronisk.
Zablokowany