Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - marzec 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - marzec 2017

Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy"
170
23%
Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt Felineus
18
2%
Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
475
64%
Fundacja Przygarnij Kota
79
11%
 
Liczba głosów: 742
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

28 lutego 2017, 14:30

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 marca, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 31 marca, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET SHOP SP. Z O.O.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: http://www.krakvet.pl/forum/viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: http://www.krakvet.pl/forum/viewforum.php?f=18
kinia098
Posty: 28
Rejestracja: 18 marca 2009, 22:26

28 lutego 2017, 15:19

Zgłaszam
Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy"
ul. Mickiewicza 18
76-150 Darłowo

REGON 364894685
NIP 499-065-82-60

Rejon działania: miasto i gmina Darłowo, województwo zachodniopomorskie

Stowarzyszenie nie posiada strony www, prowadzony jest fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/my3kotyipsy/?fref=ts

Na terenie miasta i gminy Darłowo działamy od lat.
W 2016r postanowiłyśmy założyć Stowarzyszenie: Kinga, Kasia, Beata.
Sterylizujemy głównie koty, ale także potrzebujące psiaki z biednych rodzin, wiejskie.
Leczymy chore, bezdomne koty i w miarę możliwości tymczasujemy.
Szukamy domów dla kociąt, dorosłych oswojonych kotów, psiaków znajdujących się pod opieką miasta oraz gminy Darłowo ( profil na Facebooku: Psy do adopcji/znalezione - Darłowo i okolice ).
Wspomagamy karmą opiekunów wolnożyjących kotów, których mamy pod opieką całe mnóstwo oraz zapewniamy domki na zimę. Prowadzimy akcje edukacyjne w szkołach. Plakatujemy miasto ogłoszeniami znalezionych zwierząt i tych przeznaczonych do adopcji :)
Po prostu pomagamy z serca, z pasji, z miłości do zwierząt.

Kinga
Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy"
stylstudio
Posty: 2
Rejestracja: 10 marca 2017, 14:39

10 marca 2017, 15:01

Zgłaszam Fundację Felineus z Rzeszowa

adres: bł. ks. Kowalskiego 18, 35-317 Rzeszów
e-mail: fundacja@felineus.org
tel. +48 512 182 032 w godz. 8.00 – 18.00
KRS 0000405803
REGON 180800206
http://www.felineus.org/
https://www.facebook.com/FundacjaFelineus/?fref=ts

Fundacja dla bezdomnych zwierząt FELINEUS powstała w grudniu 2011 roku w Rzeszowie. Jej celem jest pomoc i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, szerzenie idei ochrony praw zwierząt oraz edukacja w tym zakresie. Najważniejszy aspekt działań Felineusa dotyczy bezpośredniej pomocy porzuconym zwierzętom, dla których utworzyli siatkę domów tymczasowych. Od 15.12.2014 roku Fundacja FELINEUS posiada status organizacji pożytku publicznego.
Pracownicy Fundacji i Wolontariusze pracują rzetelnie, nie zważając na przeciwności. Są niewielką organizacją dlatego potrzebują wielkiego wsparcia.
***MaDI***
Posty: 2
Rejestracja: 16 maja 2016, 17:04

13 marca 2017, 09:21

Zgłaszam :

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

ul. Elizy Orzeszkowej 4
20­-435 Lublin
KRS: 0000588055
strona www: http://fundacjaexlege.pl/
strona FB: https://web.facebook.com/fundacjaexlege/
Obszar działania : Cała Polska / najaktywniej województwo lubelskie gdzie znajduje się siedziba Fundacji.


Wszyscy w Fundacji działają społecznie na zasadzie wolontariatu i starają się roobić jak najwięcej aby pomać zwierzętom, które zostały skrzywdzone przez człowieka.

"Ratujemy zwierzęta maltretowane, ranne, skrzywdzone przez człowieka i często upodlone do granic możliwości. Naszym głównym atutem jest profesjonalny patrol interwencyjny, którego podstawowym zadaniem jest reagowanie i skuteczne działanie w sytuacjach łamania Ustawy o ochronie zwierząt oraz kontrola dobrostanu i warunków bytowania zwierząt. Wśród naszych wolontariuszy jest dwóch doświadczonych Inspektorów ds. Ochrony Zwierząt, którzy uczestniczyli w szeregu szkoleń, m.in. z ramienia RSPCA. Działania interwencyjne dotyczą zarówno zwierząt towarzyszących, jak i gospodarskich.

Oprócz patrolu interwencyjnego zajmujemy się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt, a także ich sterylizacji w celu zmniejszenia populacji bezdomnych psów i kotów.
Większość zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę wymaga interwencji lekarsko-weterynaryjnej. Nasi podopieczni często potrzebują długiego i kosztownego leczenia. Wielu z nich musimy pomóc od nowa zaufać ludziom, przez których niejednokrotnie zostali skrzywdzeni, dlatego każde zwierzę, które do nas trafia jest traktowane w sposób indywidualny i z należytą mu troską. Obecnie pod bezpośrednią opieką Fundacji przebywa około 100 zwierząt.
Pomagamy również zwierzętom właścicielskim i kotom wolnobytującym."

Proszę o głosy dla Fundacji EX LEGE dzięki wygranej będzie mogła pomagać jeszcze bardziej efektywnie.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
pawel52
Posty: 1
Rejestracja: 08 marca 2017, 12:20

15 marca 2017, 15:56

Zgłaszam:

Fundacja Pręgowane i Skrzydlate
KRS: 0000643209
ul.Milicka 2, 51-127 Wrocław
https://www.facebook.com/pregowaneiskrzydlate?ref=hl , http://pregowaneiskrzydlate.blogspot.com/

Fundacja Pręgowane i Skrzydlate działa na terenie województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocław. Zapewnia domy tymczasowe dla bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt: kotów, ptaków, gryzoni etc. a następnie poszukuje odpowiedzialnych domów. Fundacja pomaga również sterylizować zwierzęta, współpracuje z placówkami niosącymi pomoc bezdomnym zwierzętom, wspiera wszelakie działania w zakresie zwalczania ich bezdomności, propaguje wiedzę o sposobach ograniczania ich populacji i realizuje program kastracji. Misją organizacji jest również upowszechnianie i ochrona praw zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad nimi. W ramach fundacji propagowana jest też animaloterapia - w szczególności dogoterapia oraz hippoterapia jako metod wspomagających leczenie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Serdecznie prosimy o głosy.
_AntylopA_
Posty: 3
Rejestracja: 28 grudnia 2016, 00:45

15 marca 2017, 22:00

Zgłaszam:

Fundacja Przygarnij Kota

KRS: 0000642849
Obszar działania: WROCŁAW
WWW: http://przygarnijkota.pl
Facebook: https://facebook.com/przygarnijkota

Fundacja działa bezinteresownie na rzecz bezdomnych kotów we Wrocławiu. Zajmuje się głównie adopcjami kotów uratowanych z ulicy (napotkanych na drodze wolontariuszy lub ze zgłoszeń interwencyjnych). Dodatkowo opiekuje się bardzo dużym stadem wolno-żyjących kotów (codzienne karmienie, bieżące kastracje, leczenie oraz zabieranie tych oswojonych, które są tam po prostu podrzucane). Oswojone koty nie radzą sobie na wolności dlatego fundacja zabiera je do swoich domów tymczasowych. Każdy koci podopieczny ma zapewnioną opiekę weterynaryjną oraz domowe i przyjazne warunki do czasu znalezienia stałego domu. Miesięcznie zużywane są niepoliczone ilości karmy oraz góry żwirku. Nie wspominając już o kosztach weterynaryjnych. Fundacja nie ma pracowników, wszyscy działają na zasadzie wolontariatu, poświęcając kotom swoją każdą wolną chwilę. Przygarnij Kota utrzymuje się z darowizn oraz z prywatnych portfeli wolontariuszy. Wygrana w konkursie realnie pomogłaby uratować kolejne, kocie istnienia.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

20 marca 2017, 08:50

Informujemy, że na prośbę przedstawiciela Fundacji Pręgowane i Skrzydlate, zostaje ona wycofana z tej edycji konkursu.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 marca 2017, 15:45

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą marcowej edycji konkursu jest:
Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 11 940 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 12 940 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej kwietniowej edycji Pomocy dla Schronisk.
Zablokowany