Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - maj 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - maj 2017

Fundacja Ostatnia Szansa - Schronisko Boguszyce Małe
213
59%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie imienia psa Kazana
14
4%
Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
123
34%
Stowarzyszenie Zwierząt Niechcianych „PSIA PRZYSTAŃ” (SCHRONISKO W GILOWIE)
8
2%
 
Liczba głosów: 358
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

28 kwietnia 2017, 12:51

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 maja, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 31 maja, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET SHOP SP. Z O.O.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: http://www.krakvet.pl/forum/viewforum.php?f=18
ewawis
Posty: 11
Rejestracja: 15 sierpnia 2008, 17:25
Lokalizacja: Warszawa

28 kwietnia 2017, 13:45

Zgłaszam Fundacja Ostatnia Szansa Schronisko Boguszyce Małe KRS 0000244990 Regon 5252349199 .Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.FOS istnieje od 1993 roku, status OPP otrzymała w 2005 roku. Schronisko mieści się w woj.łódzkim pow.rawski ale działamy jak jest taka potrzeba na terenie całego kraju. W linku wszystko o nas, naszych podopiecznych.
To schronisko nie komercyjne i dosyć nietypowe. Znakomita większość psów mieszka w pomieszczeniach,maja swoje fotele,materace, legowiska. Wszystkie psy są wyprowadzane na spacery dwa razy dziennie.
Dlaczego tak walczymy o zdobycie tony karmy ? Bo wówczas możemy trochę zaoszczędzić i przeznaczyć pieniądze na pilny remont cieknącego dachu.
FOS to nie tylko schronisko,opieka nad zwierzętami, adopcje,wolontariat to również walka z bezdomnością. Czwarty rok za pieniądze pozyskane od sponsorów prowadzimy Akcję Darmowej Sterylizacji w naszym rejonie, dokarmiamy ok 50 bezdomnych czy jak wolą inni wolno bytujących kotów z czego 29 zostało już wykastrowanych z naszych środków.

https://www.facebook.com/OstatniaSzansa.Boguszyce/
monia1
Posty: 6
Rejestracja: 18 stycznia 2014, 23:37

28 kwietnia 2017, 15:04

Postautor: monia1 » 31 marca 2017, 13:51

SCHRONISKO dla bezdomnych psów BOGUSZYCE - prowadzone przez Fundacje OSTATNIA SZANSA
-adres schroniska Boguszyce Małe 25 96-200 Rawa Mazowiecka woj.łódzkie

Adres @
www: www.psiaszansa.pl/o-fundacji/podstawowe-informacje/
-http://www.psiaszansa.pl
-KRS: 0000244990
Fundacja Ostatnia Szansa prowadzi schronisko w Boguszycach Małych
od 2009 roku, kiedy było tam ponad 700 psów i prawie 100 kotów.
W obecnej chwili w schronisku pod opieką Fundacj jest 180 psów.
●Psy mieszkają w ogrzewanych pomieszczeniach, każdy ma koszyczek, fotel albo materac. ●Wszystkie grupy wychodzą 2-3 razy dziennie na hektarową łąkę, nie muszą czekać na weekend i wolontariuszy.
●Każdy zwierzak ma tu swoje imię, nie jest numerem, nie jest bezimienny. Opiekunowie znają historię każdego ogona. ●Zwierzęta w Schronisku są pod regularną opieką weterynaryjną, karmione karmą zbilansiwaną - niestety opieka i jedzenie z wyższej półki kosztuje.
●Schronisko i tym samym bezdomne zwierzęta utrzymywane są w 90% z darowizn.
● Od czterech lat Fundacja prowadzi akcję bezpłatnej sterylizacji w okolicy, warsztaty edukacyjne w szkołach, zaprasza uczniów, organizuje spacery z Boguszakami.
●●●Wygrana na Krakvecie pomoże przez chwilę nie martwić się o zdobywanie środków na wyżywienie i da możliwość zakupienia karmy weterynaryjnej dla tych najbardziej potrzebujących.
Diana Lament
Posty: 1
Rejestracja: 28 kwietnia 2017, 22:24

28 kwietnia 2017, 22:26

Zgłaszam: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie imienia psa Kazana

ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów

http://schroniskozyrardow.wixsite.com/s ... kozyrardow
https://www.facebook.com/SchroniskodlaZwierzatZyrardow/
e-mail: schroniskodlazwierzatzyrardow@gmail.com
KRS 0000445475

Miejsce to pełni niezbędną rolę w Żyrardowie -zapobiega bezdomności zwierząt na terenie naszego Miasta. W schronisku przebywają tam zarówno psy, jak i koty. Trudno nie zauważyć również jego użyteczności dla samych zwierząt, które znajdują tam schronienie, są żywione, otoczone opieką weterynaryjną, przygotowywane do adopcji/domów tymczasowych. Schronisko jest wspomagane przez grupę wolontariuszy. Od ubiegłego roku schronisko zbiera środki finansowe i w miarę możliwości systematycznie wymienia stare budy na nowe, remontowane są boksy (pracy jest dużo i obejmują one: wyburzanie starych boksów, nowe wylewki, nowe boksy, dachy etc.). Wygrana w konkursie pozwoli przeznaczyć środki finansowe zabezpieczone na wyżywienie zwierzaków na remont.v
Hanulka
Posty: 12
Rejestracja: 31 stycznia 2010, 21:28

03 maja 2017, 20:02

Witam Wszystkich, zgłaszam

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
95-700 Radomsko
ul. Sanicka 45
tel. 695 752 709
e-mail: radomskotoz@o2.pl

KRS 0000135800
Rejon działania: Radomsko i okolice (powiat, DT, TDT)

Prezes RTOZ - Andżelina Chodorek - Kociarz Roku 2012

fb https://www.facebook.com/RTOZ.Radomsko/

https://www.facebook.com/kociaarkanoego?fref=ts

RTOZ działa od 2002 r. i jest organizacją OPP.
Pod opieką RTOZ znajduje się obecnie ok. 60 kotów i kilkanaście psów. Organizacja prowadzi interwencje i opiekę także wobec innych poszkodowanych zwierząt.
Każde zwierzę jest kastrowane/sterylizowane z automatu, chyba ze akurat stan zdrowia nie pozwala na tak inwazyjny zabieg. Wykonywany jest wtedy później, zawsze przed adopcją. Wszystkie zwierzęta są odrobaczone, odpchlone, zaszczepione, zdrowe. Każde ma książeczkę zdrowia z historią zabiegów.

O zdrowie i życie zwierząt Andżelina Chodorek – Prezes RTOZ walczy do końca bez względu na rokowania.

Jako OPP RTOZ ma obowiązek jawnego publikowania przychodów i wydatków. Sprawozdania:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

RTOZ nie odmawia pomocy żadnemu zwierzęciu. Zawsze stara się znaleźć dobre rozwiązanie, nawet wtedy, kiedy trzeba odmówić np. ulokowania kota w kociarni, czy piwnicy (względy zdrowotne, przepełnienie, brak środków finansowych). Szukamy wtedy tdt, dt, fundacji lub innej pomocy, nie tak rzadko zwierzęta zabiera do domu Prezeska.
Zwierzęta są umieszczane w miarę możliwości w domach tymczasowych (m.in. Radomsko, Łódź).

RTOZ pomaga wszystkim zwierzętom w powiecie, nie tylko w Radomsku; kotom, psom, królikom, ptakom, jeżom, zwierzętom hodowlanym, dzikim. Zawsze podczas interwencji i spraw sądowych występuje w imieniu dobra zwierząt, dbając o przestrzeganie ich praw i zapewnienie godnej egzystencji.
Psia Przystań
Posty: 2
Rejestracja: 06 marca 2017, 19:04

11 maja 2017, 22:56

Zgłaszam Stowarzyszenie Zwierząt Niechcianych „PSIA PRZYSTAŃ”(SCHRONISKO W GILOWIE)

NIP:882-212-50-45

Adres: Gilów 113, 58-230 Niemcza

Stowarzyszenie „Psia Przystań” jest stowarzyszeniem zwykłym co oznacza że utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Wspomagamy głównie schronisko w Gilowie gilow.pl korzystamy także z ich strony. Pomocy nie odmawiamy nikomu, jeżdżąc po wsiach i działkach rozdajemy karmę dla potrzebujących psów i kotów. W tym roku chcielibyśmy rozszerzyć działalność i pomóc jeszcze większej ilości kotów oraz psów nie tylko w naszym rejonie. Dzięki wygranej w Krakvecie udałoby się nam spełnić nasz cel. Z góry dziękujemy za oddany każdy głos.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 maja 2017, 12:32

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą majowej edycji konkursu jest:
Fundacja Ostatnia Szansa - Schronisko Boguszyce Małe

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów, przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 14 430 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 15 430 zł !

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, czerwcowej edycji Pomocy dla Schronisk.
Zablokowany