Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - luty 2018

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - luty 2018

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
23
4%
Stowarzyszenie Przytulidełko
7
1%
Fundacja Przygarnij Kota
14
2%
Fundacja Ocalmy od Zapomnienia „OSTOJA.psiHostel”
258
41%
Fundacja „Na Pomoc Zwierzętom”
4
1%
FUNDACJA FABRYKA DOBRYCH DZIAŁAŃ
3
0%
Fundację JOKOT
322
51%
Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”
2
0%
 
Liczba głosów: 633
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 stycznia 2018, 15:17

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 15 lutego, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 28 lutego, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Kamil Świstowski
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KrakVet.pl sp. z o.o.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: viewforum.php?f=18
Hanulka
Posty: 12
Rejestracja: 31 stycznia 2010, 21:28

02 lutego 2018, 18:13

Witam Wszystkich, zgłaszam :)

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
95-700 Radomsko
ul. Sanicka 45
tel. 695 752 709
e-mail: radomskotoz@o2.pl

KRS 0000135800
Rejon działania: Radomsko i okolice (powiat, DT, TDT)

Prezes RTOZ - Andżelina Chodorek - Kociarz Roku 2012

fb https://www.facebook.com/RTOZ.Radomsko/

RTOZ działa od 2002 r. i jest organizacją OPP.
Pod opieką RTOZ znajduje się obecnie ok. 60 kotów i kilkanaście psów. Organizacja prowadzi interwencje i opiekę także wobec innych poszkodowanych zwierząt.
Każde zwierzę jest kastrowane/sterylizowane z automatu, chyba ze akurat stan zdrowia nie pozwala na tak inwazyjny zabieg. Wykonywany jest wtedy później, zawsze przed adopcją. Wszystkie zwierzęta są odrobaczone, odpchlone, zaszczepione, zdrowe. Każde ma książeczkę zdrowia z historią zabiegów.

O zdrowie i życie zwierząt Andżelina Chodorek – Prezes RTOZ walczy do końca bez względu na rokowania.

Jako OPP RTOZ ma obowiązek jawnego publikowania przychodów i wydatków. Sprawozdania:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

RTOZ nie odmawia pomocy żadnemu zwierzęciu. Zawsze stara się znaleźć dobre rozwiązanie, nawet wtedy, kiedy trzeba odmówić np. ulokowania kota w kociarni, czy piwnicy (względy zdrowotne, przepełnienie, brak środków finansowych). Szukamy wtedy tdt, dt, fundacji lub innej pomocy, nie tak rzadko zwierzęta zabiera do domu Prezeska.
Zwierzęta są umieszczane w miarę możliwości w domach tymczasowych (m.in. Radomsko, Łódź).

RTOZ pomaga wszystkim zwierzętom w powiecie, nie tylko w Radomsku; kotom, psom, królikom, ptakom, jeżom, zwierzętom hodowlanym, dzikim. Zawsze podczas interwencji i spraw sądowych występuje w imieniu dobra zwierząt, dbając o przestrzeganie ich praw i zapewnienie godnej egzystencji.
przytulidełko
Posty: 1
Rejestracja: 04 lutego 2018, 19:49

04 lutego 2018, 20:58

Zgłaszam:

Stowarzyszenie Przytulidełko
ul. Krakowska 19
32-020 Wieliczka
tel. 515680265
email: przytulidelko@wp.pl

Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym
NIP: 6832092955
Regon:366483271

rejon działania: Wieliczka, Kraków i okolice

Funpage: https://www.facebook.com/przytulidelko/

Stowarzyszenie powstało na bazie prowadzonej już przez osoby w nim zrzeszone prywatnej działalności pomocowej dla zwierząt bezpańskich, w roku 2016.
Od tego czasu zwiększyliśmy możliwości działania i cały czas się rozwijamy dążąc do samofinansowania naszej działalności.
W niedługim czasie staniemy się stowarzyszeniem rejestrowym ze wszystkimi wynikającymi z tego obowiązkami. Planujemy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej by móc samodzielnie utrzymywać zwierzęta pozostające pod naszą opieką, a przede wszystkim by zwiększyć swoje możliwości pomocy.
Uważamy, że najprościej jest pomagać za cudze pieniądze, a proste rozwiązania nie zawsze spełniają oczekiwania.
Skupiliśmy swoją pomoc głównie na kotach, ze szczególnym uwzględnieniem tych potrzebujących pomocy lekarskiej i behawiorystycznej, kalekich. Przywracamy im wiarę, sprawność i zdrowie, poświęcając im cały swój czas i bez pośpiechu, by nie popełniać błędów, szukamy dobrych domów.
Kociaki nie warunkują jednak, iż jesteśmy zamknięci na inne zwierzęta.
W naszym domu przebywają też dwa psy staruszki: 13-letnia Aza i 15-letni Tymek, które po ciężkim życiu i wielu latach (Aza całe życie ) w schronisku są schorowane i cierpiące na dolegliwości odkręgosłupowe. Prowadzimy ich leczenie i rehabilitacje by na swoje ostatnie lata przywrócić im i zachować jak najlepszą sprawność.
Nie jesteśmy w stanie przyjąć pod swój dach więcej psów ze względu na warunki lokalowe, które zamierzamy w przyszłości zmienić.
Gdy trzeba, oczywiście nie odmawiamy wzięcia kociaka znalezionego " w krzaczkach" na pobyt tymczasowy. Robimy niezbędne badania, sterylizacje i z pomocą przyjaciół szukamy kochającego domu.
_AntylopA_
Posty: 3
Rejestracja: 28 grudnia 2016, 00:45

07 lutego 2018, 22:12

Fundacja Przygarnij Kota

KRS: 0000642849
Obszar działania: WROCŁAW
Strona: http://przygarnijkota.pl
Facebook: https://facebook.com/przygarnijkota

Działamy bezinteresownie na rzecz bezdomnych kotów we Wrocławiu. Jesteśmy tylko dwie, nie mamy lokalu fundacyjnego, a koty zabieramy do swoich, prywatnych domów. Nie pracujemy w fundacji, pomagamy na zasadzie wolontariatu (bezpłatnie). Pomocy kotom poświęcamy każdą wolną chwilę. Miesięcznie zużywamy ogromne ilości karmy oraz żwirku. Nie mamy żadnych dotacji, utrzymujemy się tylko z darowizn. Aktualnie mamy pod swoją opieką ponad 30 kotów.

Co konkretnie robimy:
1) zajmujemy się adopcjami kociaków i oswojonych, dorosłych kotów;
2) codziennie dokarmiamy duże stado wolno-żyjących kotów na ul. Kurkowej i Łowieckiej (teren Elektrociepłowni) we Wrocławiu;
3) kastrujemy wolno-żyjące koty, aby zapobiegać rozmnażaniu i powiększaniu się populacji;
4) leczymy wolno-żyjące koty;
5) w miarę możliwości staramy się reagować na zgłoszenia kotów w potrzebie;
6) doradzamy odnośnie prawidłowego żywienia kotów;
7) edukujemy w temacie konieczności zabezpieczania balkonów i okien.
monia1
Posty: 6
Rejestracja: 18 stycznia 2014, 23:37

12 lutego 2018, 18:23

Fundacja Ocalmy od Zapomnienia „OSTOJA.psiHostel”
-Obszar działania MAZOWSZE okolice Radomia / Zbijów Duży 95
fundacjaoodz@gmail.com.
https://m.facebook.com/OSTOJA.psiHOSTEL
-Numer KRS: 0000373059
Fundacja prowadząc dom tymczasowy OSTOJA.psiHOSTEL stale ma pod opieką do 40 psów.
Dlaczego do? Bo są racjonalistami – działają na tyle, na ile ich stać.
Są to głównie psy, które mają małe szanse adopcyjne.
■Na OSTOI bezpieczny kąt tymczasowy znajdują psy, które przyjdą na nią same, które los skierował na OSTOJE po pomoc;
■Psy z tzw. Drugiego Obiegu, psy domowe, kochane, którym zawalił się świat po śmierci opiekuna, a spadkobiercy wystawili je za drzwi ich domów;
■W miarę dysponowania miejscem trafiają na Ostoje psy - takie małomedialne z internetu, takie normalne, że nikt nie zauważa ich dramatu bezdomności, a ich niemy krzyk rozpaczy nie jest słyszalny.
■Ostoja to dom dożywotni dla psich staruszków, których nikt nie chciał i tak psiaki przeterminowały się. Na OSTOI mogą godnie dożyć kresu psiego życia.
■Ostoja to miejsce edukacyjne》 dla ludzi z pasją pomagania psom w potrzebie licznie odwiedzane. Każdy Gość jest tam witany otwarcie rozmerdanymi ogonami.
■Działalność Ostoi to również pomoc ludziom ubogim i ich zwierzętom – obecnie pod opieką jest 6 Rodzin.

OSTOJA - PsiHOSTEL dla bezdomniaka, dla ludzi frajda z pomagania
angelcry
Posty: 1
Rejestracja: 23 marca 2014, 13:35

13 lutego 2018, 10:56

Fundacja „Na Pomoc Zwierzętom”
KRS:0000517389,
REGON 022469889,
NIP 8862984300,
rejon działania / Boguszów-Gorce / Wałbrzych / Dolny Śląsk

http://www.napomoczwierzetom.org
https://www.facebook.com/FundacjaNaPomocZwierzetom/

Fundacja „Na Pomoc Zwierzętom” powstała w Boguszowie – Gorcach w 2014 roku. Jednak jej założycielka – Prezes Joanna Sobina od kilkunastu lat działa aktywnie - ratując z opresji chore, poszkodowane przez los, wyrzucone, bite i niechciane zwierzęta. Asia to osoba pełna współczucia, pasji i zaangażowania. Miłośniczka zwierząt, ich opiekunka, pielęgniarka, przewodniczka. Wstaje o świcie i kładzie się nad ranem. Prawie nie śpi. A wszystko to, by poskładać w całość poranione łapy, ogony, brzuchy ale przede wszystkim serca swoich czworonożnych przyjaciół. Asia zawsze staje po stronie zwierząt. Walczy o ich dobrostan. To ona jest z nimi cały czas. Dzień po dniu fundacja opiekuje się blisko 80 -tką psów oraz 30 - tką kotów. Dla których szuka odpowiedzialnych, dobrych domów.
Głównymi celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
3. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
4. Działalność edukacyjna w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym, wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia w tym popieranie wegetarianizmu.
5. Integracja społeczności lokalnej Boguszowa-Gorc i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.
6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
7. Działanie na rzecz humanitarnego traktowanego zwierząt.
8. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami
Awatar użytkownika
ffdd
Posty: 4
Rejestracja: 06 sierpnia 2017, 00:53

14 lutego 2018, 15:27

Zgłaszamy Fundację Fabryka Dobrych Działań

nazwa: FUNDACJA FABRYKA DOBRYCH DZIAŁAŃ
KRS 0000658680/NIP 8943095627/REGON 366482219

rejon działania: Dolny Śląsk/miasto i gmina Wrocław


Fundacja Fabryka Dobrych Działań uzyskała osobowość prawną w lutym 2017 roku i jest inicjatywą grupy osób od lat działających na rzecz kotów bezdomnych i wolno żyjących, ich opiekunów i karmicieli.
Fundacja działa głównie na terenie miasta Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego.
Swoimi działaniami dołączamy się do działań innych organizacji mających na celu poprawienie bytu ogromnej populacji kotów wolno żyjących.
Karmimy, leczymy, sterylizujemy, prowadzimy sieć domów tymczasowych, szukamy domów stałych.
Oprócz bezpośredniej pomocy potrzebującym kotom prowadzimy społecznie użyteczną działalność edukacyjną.
Jednakże naszym priorytetem jest pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących, potocznie zwanych Karmicielami. Objęliśmy stałą opieką kilkudziesięciu karmicieli, a za ich pośrednictwem populacje ok. 1000 kotów. Staramy się, aby z każdy karmicieli, który zwróci się do nas o pomoc dostał wsparcie w postaci karmy, lub pokryciu kosztów leczenia ich podopiecznych. W tym roku opracowaliśmy założenia projektu sfinansowania z budżetu obywatelskiego zakupu 50 domków dla kotów wolno żyjących, który został przez jednego z członków fundacji zgłoszony do konkursu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, wygraliśmy tzn. wygrały koty wolno żyjące.
Projekt będzie realizowany i mamy nadzieję, że zapoczątkuje to tzw. kocią deweloperkę we Wrocławiu, a gdyby został inspiracją na wykorzystanie budżetów obywatelskich w innych miastach, byłoby to dla nas dodatkową satysfakcją.

Z góry dziękujemy tym, którzy zechcą zagłosować na naszą organizację.


Fundacja Fabryka Dobrych Działań
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
mail: fabrykadobrychdzialan@gmail.com
https://www.facebook.com/FabrykaDobrychDzialan/?fref=ts
Działalność jest także dokumentowana na grupie tematycznej:
https://www.facebook.com/groups/1185817844847589/
jopop
Posty: 11
Rejestracja: 30 maja 2007, 23:32

14 lutego 2018, 22:53

Zgłaszam Fundację JOKOT, nr KRS 0000376604, zarejestrowaną w Warszawie, działającą głównie w Warszawie i okolicach.

Naszą główną misją jest zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizacje/kastracje kotów wolno żyjących. Każdego roku łapiemy i sterylizujemy we współpracującej z nami lecznicy weterynaryjnej około 600-700 zwierzaków. Każdy z nich po zabiegu przebywa jeszcze kilka dni pod nadzorem osób wyspecjalizowanych w opiece nad kotami wolno żyjącymi. W razie potrzeby zwierzaki są leczone, a następnie wracają w miejsce bytowania.

Co roku trafia do nas również ogromna liczba kotów bezdomnych, które nie są w stanie przeżyć na wolności. Zwierzaki te są leczone, szczepione, odrobaczane, sterylizowane, socjalizowane. Trafiają do naszego przytuliska lub domów tymczasowych, a potem szukają nowych, odpowiedzialnych i kochających domów. W tej chwili mamy ich pod opieką prawie 300!

O działaniach Fundacji JOKOT można poczytać na https://www.facebook.com/Fundacja.JOKOT/ oraz www.jokot.pl
Awatar użytkownika
Przytul Psa
Posty: 3
Rejestracja: 22 listopada 2017, 19:39
Kontakt:

15 lutego 2018, 09:53

FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT „PRZYTUL PSA”

Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”
ul. Parkowa 5K, Ustanów
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000319418
REGON: 141678661
NIP: 1231173209

Rejon działania - Cała Polska / ze szczególnym uwzględnieniem okolic Piaseczna i Warszawy

www: http://www.przytulpsa.pl
fb: https://www.facebook.com/Przytul.Psa/

Fundacja na Rzecz Zwierząt "Przytul Psa" działa od marca 2009 roku. Każdego roku udzielamy pomocy ponad 100 zwierzętom, głównie psom i kotom. Wśród nich są bezdomne zwierzęta znalezione w lasach, na działkach, wyrzucone na pastwę losu bezdomne suki ze szczeniakami, zwierzaki ranne w wypadkach komunikacyjnych, maltretowane przez ludzi, a także skazane na śmierć i cierpienie w schroniskach umieralniach. Leczymy, sczepimy, umieszczamy w bezpiecznych hotelach, w których znajdują najlepszą opiekę i socjalizację, szukamy domów. Walczymy z bezdomnością sterylizując oraz czipując zwierzęta. Naszą działalność opisujemy krok po kroku na naszej stronie internetowej http://www.przytulpsa.pl

Głównymi obszarami naszych działań są:
• zapewnianie opieki i pomocy weterynaryjnej bezdomnym psom i kotom
• współpraca z wolontariuszami oraz domami tymczasowymi, w których przebywają zwierzęta pod naszą opieką
• szukanie nowych właścicieli oraz wydawanie do adopcji bezdomnych zwierząt
• promocja idei zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie strony internetowej http://www.przytulpsa.pl oraz wystąpienia w mediach
• wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt poprzez zbiórki darów, przejmowanie opieki nad najbardziej potrzebującymi zwierzakami
• organizacja akcji edukacyjnych mających na celu uczulenie społeczeństwa na problem bezdomnych zwierząt
• propagowanie oraz realizacja idei zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje
• współpraca z gminami, instytucjami, organizacjami, jednostkami oświatowymi oraz wychowawczymi mająca na celu pomoc bezdomnym zwierzętom oraz edukację w tym zakresie

Ponieważ codziennie otrzymujemy nowe zgłoszenia i prośby o pomoc, każde wsparcie jest dla nas na wagę złota. Będziemy wdzięczni za każdy głos.
Ann@
Posty: 5
Rejestracja: 13 czerwca 2017, 11:00

01 marca 2018, 14:11

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do 28.02.2018 do godziny 12:00.

Zwycięzcą lutowej edycji konkursu jest:
Fundacja JOKOT

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów, przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 7576 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 8576 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zablokowany