Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - listopad 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - listopad 2017

Schronisko OTOZ Animals Oświęcim
0
Brak głosów
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Azyl" Biała Podlaska
39
31%
FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT „PRZYTUL PSA”
6
5%
Fundację Opieki nad Zwierzętami CANIS
3
2%
FUNDACJA TARA - Schronisko dla koni
6
5%
Przytulisko Głowno
2
2%
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
64
50%
OTOZ Animals Schronisko Ciapkowo w Gdyni
7
6%
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie
0
Brak głosów
 
Liczba głosów: 127
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 października 2017, 12:15

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 17 listopada, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 30 listopada, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Kamil Świstowski
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET SHOP SP. Z O.O.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: viewforum.php?f=18
Eskevar
Posty: 4
Rejestracja: 19 stycznia 2009, 16:03

31 października 2017, 21:59

Zgłaszam do konkursu

Schronisko OTOZ Animals Oświęcim
KRS:0000069730
rejon działania Oświęcim, Bieruń i okolice
strona internetowa http://otozanimalsoswiecim.pl
facebook https://www.facebook.com/otozoswiecim/

Schronisko może pomieścić około 40-50 psów i 100 kotów. Łącznie obejmujemy opieką ponad 400 zwierząt rocznie, a ponad 300 znajduje nowe domy. Reszta wciąż czeka na swoją szansę w Schronisku. Czasami jakieś zwierzę odchodzi za „tęczowy most”…, ale jesteśmy jedynym Schroniskiem w Polsce lub nawet na świecie , gdzie ilość tych , które odeszły jest bardzo znikoma. Zawsze ratujemy, leczymy i walczymy o każde zwierzę do końca. Nasi pracownicy i wolontariusze to osoby, które przyszły do nas z głębokiej potrzeby serca. Jesteśmy grupą osób, które zdeterminowanie będą walczyć o każde istnienie naszych braci mniejszych.

Od roku 2007 prowadzimy Inspektorat ds. ochrony zwierząt. Przeprowadzamy rocznie około 180 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Prowadzimy szkolenia dla Policji i Straży Miejskiej, by nasza współpraca z tymi służbami była bardziej profesjonalna. Dzięki naszym działaniom udało się doprowadzić do wielu wyroków skazujących za znęcanie się nad zwierzętami.

Uratowaliśmy także wiele zwierząt dzikich – saren, koziołków, ptaków tj. myszołowy, czaple, łabędzie itp. Prowadzimy także Wolontariat oraz szerzymy edukację w szkołach i przedszkolach, związaną z humanitarnym traktowaniem zwierząt. Organizujemy happeningi tj. np. „Zerwijmy Łańcuchy” „Adoptując ratujesz mi życie” „Stop dla uboju rytualnego” „ Stop okrucieństwu wobec zwierząt” itp.
Przytul Psa

03 listopada 2017, 19:32

FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT „PRZYTUL PSA”

Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”
ul. Parkowa 5K, Ustanów
05-540 Zalesie Górne

KRS: 0000319418
REGON: 141678661
NIP: 1231173209

Rejon działania - Cała Polska / ze szczególnym uwzględnieniem okolic Piaseczna i Warszawy

www: http://www.przytulpsa.pl
fb: https://www.facebook.com/Przytul.Psa/

Fundacja na Rzecz Zwierząt "Przytul Psa" działa od marca 2009 roku. Każdego roku udzielamy pomocy ponad 100 zwierzętom, głównie psom i kotom. Wśród nich są bezdomne zwierzęta znalezione w lasach, na działkach, wyrzucone na pastwę losu bezdomne suki ze szczeniakami, zwierzaki ranne w wypadkach komunikacyjnych, maltretowane przez ludzi, a także skazane na śmierć i cierpienie w schroniskach umieralniach. Leczymy, sczepimy, umieszczamy w bezpiecznych hotelach, w których znajdują najlepszą opiekę i socjalizację, szukamy domów. Walczymy z bezdomnością sterylizując oraz czipując zwierzęta. Naszą działalność opisujemy krok po kroku na naszej stronie internetowej http://www.przytulpsa.pl

Głównymi obszarami naszych działań są:
• zapewnianie opieki i pomocy weterynaryjnej bezdomnym psom i kotom
• współpraca z wolontariuszami oraz domami tymczasowymi, w których przebywają zwierzęta pod naszą opieką
• szukanie nowych właścicieli oraz wydawanie do adopcji bezdomnych zwierząt
• promocja idei zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie strony internetowej http://www.przytulpsa.pl oraz wystąpienia w mediach
• wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt poprzez zbiórki darów, przejmowanie opieki nad najbardziej potrzebującymi zwierzakami
• organizacja akcji edukacyjnych mających na celu uczulenie społeczeństwa na problem bezdomnych zwierząt
• propagowanie oraz realizacja idei zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje
• współpraca z gminami, instytucjami, organizacjami, jednostkami oświatowymi oraz wychowawczymi mająca na celu pomoc bezdomnym zwierzętom oraz edukację w tym zakresie

Ponieważ codziennie otrzymujemy nowe zgłoszenia i prośby o pomoc, każde wsparcie jest dla nas na wagę złota. Będziemy wdzięczni za każdy głos.
Fundacja Canis

04 listopada 2017, 18:31

Zgłaszam do akcji „Pomoc dla Schronisk”:
Fundację Opieki nad Zwierzętami CANIS
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od 2012 roku.
KRS 0000128172, NIP 118-12-60-307, REGON 010202240.

Adres: ul. Magiera 7A m. 60, 01-873 Warszawa
E-mail: canis.org@gmail.com
Strona internetowa: http://canis.org.pl
Profil Facebook'a: https://www.facebook.com/FundacjaCanisWarszawa/
Tel.: 693349978
Rejon działania: Warszawa

Fundacja CANIS działa na terenie Warszawy na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów, została założona 15 lipca 1992 r. przez Danutę Skarbek. Powstała z potrzeby niesienia pomocy niechcianym, zagubionym, wyrzucanym zwierzętom; w odpowiedzi na stale pogarszające się warunki ich bytowania w mieście.
Nie prowadzimy schroniska dla zwierząt. Koty i psy, którymi się opiekujemy, przebywają tymczasowo w naszych domach i w domach wolontariuszy.
Jesteśmy organizacją charytatywną. Osoby pracujące w Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Fundacja działa pod nadzorem Ministra Ochrony Środowiska.
Z posiadanych przez nas środków organizujemy wszechstronną pomoc dla zwierząt. Przede wszystkim współpracujemy z kilkunastoma lecznicami weterynaryjnymi, które leczą oraz wykonują zabiegi sterylizacji bezdomnych zwierząt.
Organizujemy czasową opiekę nad bezdomnymi psami i kotami, zwierzętami chorymi i po zabiegu sterylizacji.
Szukamy dla nich odpowiedzialnych i kochających domów poprzez nasze Ośrodki Adopcyjne.
W ośrodkach adopcyjnych zwierzęta są odpchlane, odrobaczane, szczepione. Koty nieoswojone z człowiekiem wypuszczamy do ich naturalnego środowiska.
rufinxxll

05 listopada 2017, 10:13

FUNDACJA TARA - Schronisko dla koni
https://fundacjatara.info/
KRS 0000223306
Piskorzyna 18
56-160 Wińsko

Tara – Schronisko dla Koni, właściciele i pracownicy: Scarlett, Piotr, Ikar Szyłogalis powstało w 1995 roku w okolicach Wrocławia z prywatnych środków Scarlett Szyłogalis, powódź 1997 nie pozostawia szans na przetrwanie, konie uratowano; po apelach o pomoc w znalezieniu bezpiecznego miejsca, z dala od wody- Poręby- Goszcz koło Twardogóry, 65 km od Wrocławia. Nieustannie wykupują, ratują konie.
Jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie nie dobija się starych, chorych, kalekich koni, daruje im się drugie życie.

Zachęcamy również do adopcji wirtualnych koni.
Czym jest adopcja wirtualna?
Taka adopcja to jeden ze sposobów wsparcia podopiecznych Fundacji Tara, który polega na pomocy fundacji w pokrywaniu kosztów opieki, pielęgnacji, leczenia, żywienia i pobytu danego konia lub innego zwierzęcia w jej schronisku. Oferta ta jest skierowana zarówno do osób prywatnych jak i firm lub szkół.

Adopcja wirtualna polega na comiesięcznym pokrywaniu kosztów utrzymania podopiecznego zwierzęcia w schronisku Fundacji Tara dowolną kwotą darowizny.

https://fundacjatara.info/jak-pomagac/a ... wirtualne/
nika28
Posty: 72
Rejestracja: 14 maja 2008, 20:59
Lokalizacja: Łódź

05 listopada 2017, 18:42

Zgłaszam do konkursu

1. Przytulisko Głowno, nad którym opiekę sprawuje Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt "Arkadia"
2. 0000 345 382
3. Głowno i okolice (woj. łódzkie)
4. http://www.przytuliskoglowno.pl/ ; https://www.facebook.com/przytuliskoglowno/
5. Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA” w Głownie powstało w 2009 roku, jednak jego członkowie działają na rzecz zwierząt od kilkunastu lat. Towarzystwo sprawuje opiekę nad Przytuliskiem. Wozimy zwierzaki do weterynarza (nie mamy gabinetu na miejscu), pilnujemy kastracji, sterylizacji, szczepień. Robimy wizyty przed i po adopcyjne, staramy się wybierać najlepsze domy dla naszych podopiecznych. Samo Przytulisko powstało w 1998 roku. Aktualnie pod naszą opieką przebywa około 70 psów (w większości są to psy stare i chore) oraz ponad 30 kotów. Oprócz tego pomagamy biednym ludziom i ich zwierzętom dowożąc karmę. Jak każda tego typu organizacja borykamy się z problemami głównie finansowymi...
ORZW
Posty: 1
Rejestracja: 06 listopada 2017, 11:30

06 listopada 2017, 11:57

Zgłaszenie do akcji „Pomoc dla Schronisk”
1. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
2. KRS 0000313847
3. Przemyśl (woj. podkarpackie)
4. Strona www: http://www.orzw.pl/ fanpage: https://www.facebook.com/dzikiezwierzataprzemysl/ https://www.facebook.com/Centrum-Adopcy ... 042024759/
5. Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych zajmuje się niesieniem pomocy chorym, dzikim, osieroconym i bezdomnym zwierzętom (ponad 700 zwierząt rocznie). W Ośrodku na schronienie może liczyć każde potrzebujące zwierzę. Fundacja ma na celu zapewnić mu potrzebne leczenie, rehabilitację i pomoc w powrocie na łono natury (zwierzęta dzikie) lub znalezienie domu adopcyjnego (zwierzęta towarzyszące). Jako jedyna taka placówka na Podkarpaciu przyjmujemy zwierzęta z całego województwa jak i województw sąsiednich, a nierzadko również z dalszych rejonów naszego kraju.

Forest, Oczko, Harnaś, Nuna, Ergo, Strupek... i długo by jeszcze tak wymieniać. Z każdym rokiem staramy się uratować coraz większą ilości potrzebujących psiaków. Kiedy już nikt nie może pomóc choremu zwierzęciu to my zaczynamy swoją pracę. Pies bez rokowań, łap, skatowany i wycieńczony - dla nas nie ma rzeczy przegranych. Niestety sami nie jesteśmy w stanie zrobić wiele, to dzięki Waszemu wsparciu możemy działać.
AnnaCiapkowo

07 listopada 2017, 09:05

Zgłaszam do akcji "POMOC DLA SCHRONISK"
1.OTOZ Animals Schronisko Ciapkowo w Gdyni
2.KRS 0000069730
3.Gdynia woj.Pomorskie
4.Strona www:http://www.ciapkowo.pl/ fanpage: https://www.facebook.com/ciapkowo/
5.Prowadzenie schroniska OTOZ Animals przejęło 1 stycznia 2006 roku. Pod naszą opiekę trafiło 272 psów i 28 kotów. Czas, który minął wypełniały radości i smutki. Udało się nam pomóc tysiącom bezdomnych zwierząt. Cieszyliśmy się, kiedy pustoszały kojce, a zwierzaki odchodziły do nowych domów. Było nam smutno, gdy w schronisku pojawiały się nowe zwierzęta zebrane z ulic, porzucone przez swoich dotychczasowych opiekunów.

Adopcję zwierząt przez cały okres naszej działalności traktujemy priorytetowo. Zwiększyliśmy liczbę personelu, wprowadziliśmy dyżury adopcyjne w godzinach późnopopołudniowych w dni robocze, w weekendy w godz. od 11.00 do godz. 16.00. W kolejnych latach było jeszcze lepiej: 1022 psy i 338 kotów otrzymało nową szansę od losu. To wielki sukces nas wszystkich!

Jak co roku, najtrudniejszym okresem dla schroniska były letnie miesiące wakacyjne, kiedy to dotychczasowi czworonożni ulubieńcy zaczynają zawadzać niektórym właścicielom.

Co roku notujemy te same przypadki bezmyślnego okrucieństwa wobec zwierząt. Wrzucanie z samochodów, przywiązywanie w lesie do drzewa itp. Przed wakacjami liczba zwierząt przybywających do schroniska wzrasta o około 10%. W tym czasie promujemy akcję „Nie porzucaj mnie latem”. Niestety, pomimo naszych starań, w okresie wakacyjno-urlopowym do naszego schroniska przybywa zwierząt.
Nasze schronisko dotowane jest z dwóch źródeł: pieniędzy przekazywanych przez Gminę Miasta Gdynia, OTOZ Animals oraz datków od ludzi dobrej woli, wspierających naszą działalność. Za gminne pieniądze wyremontowaliśmy m.in. budynek dla zwierząt i kuchnię, w której zamontowaliśmy nowy kocioł warzelny służący do przygotowywania karmy dla ponad 300 zwierząt. Zakupiliśmy karczer czyszczący i dezynfekujący pomieszczenia. Fundusze od naszych sponsorów (m.in. przekazujących nam 1% swojego podatku) pozwoliły na postawienie dużego, krytego wybiegu dla psów, zakup ocieplanych bud i kojców dla szczeniąt oraz zakup specjalistycznej karmy i leków. Dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom i zapewniamy, że każda przekazana przez Was złotówka zostanie właściwie spożytkowana. Jesteśmy wdzięczni także tym, którzy przynoszą do naszego schroniska dary rzeczowe: karmę dla psów i kotów, legowiska, koce, kołdry do ocieplenia boksów itd.
Częstochowa

08 listopada 2017, 10:39

Zgłaszamy do akcji "POMOC DLA SCHRONISK":
1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
2. KRS 0000523832
3. Częstochowa
4. Strona www: http://www.schronisko.czestochowa.pl
Fanpage FB: https://www.facebook.com/schronisko.czestochowa
5. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie powstało w 1985 roku jako dział Zakładu Oczyszczania Miasta. Schronisko liczyło wtedy tylko 6 boksów, 2 klatki i kilka blaszanych baraków służących za gabinet lekarski, biuro, kuchnię i pomieszczenia dla obsługi. Od 1 października 1991 roku prowadzenie Schroniska przejął częstochowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i prowadzi je do dziś na warunkach umowy z Zarządem Miasta Częstochowy. Od momentu przejęcia prowadzenia Schroniska przez TOZ sytuacja zwierząt znacznie poprawiła się i przez lata systematycznie ulega poprawie. Powstały nowe budynki dla zwierząt i wybiegi dla psów, w planach jest dalsza modernizacja i rozbudowa. W ostatnim czasie w Schronisku przebywa stale ponad 200 psów i 80 kotów. Rocznie pod opiekę Schroniska trafia ponad 1000 zwierząt, w tym zwierzęta po wypadkach, chore i w zaawansowanym wieku. Dla wszystkich robimy wszystko, aby powróciły do pełnej sprawności i znalazły wspaniałe, nowe domy. Każdego dnia staramy się polepszyć dobrostan naszych podopiecznych. Dodatkowo regularnie prowadzimy edukację humanitarną dzieci i młodzieży, prowadzimy akcje promujące ideę adopcji bezdomnych zwierząt i pomagamy najbardziej potrzebującym zwierzętom.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

30 listopada 2017, 12:01

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do 30.11.2017 do godziny 12:00.

Zwycięzcą listopadowej edycji konkursu jest:
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych.

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów, przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 8 133 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 9 133 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, grudniowej edycji Pomocy dla Schronisk.
Zablokowany