Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - kwiecień 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - kwiecień 2017

Schronisko dla bezdomnych psów BOGUSZYCE (Fundacja Ostatnia Szansa)
149
33%
Fundacja Felineus z Rzeszowa
3
1%
Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy"
5
1%
Fundacja "IWKOT"
2
0%
Fundacja dla Szczeniąt Judyta
270
60%
Stowarzyszenie Zwierząt Niechcianych „PSIA PRZYSTAŃ”
20
4%
 
Liczba głosów: 449
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 marca 2017, 15:59

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 14 kwietnia, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 28 kwietnia, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET SHOP SP. Z O.O.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: viewforum.php?f=18
monia1
Posty: 6
Rejestracja: 18 stycznia 2014, 23:37

31 marca 2017, 22:51

SCHRONISKO dla bezdomnych psów BOGUSZYCE - prowadzone przez Fundacje OSTATNIA SZANSA
-adres schroniska Boguszyce Małe 25 96-200 Rawa Mazowiecka woj.łódzkie

Adres @
www: www.psiaszansa.pl/o-fundacji/podstawowe-informacje/
-http://www.psiaszansa.pl
-KRS: 0000244990
Fundacja Ostatnia Szansa prowadzi schronisko w Boguszycach Małych
od 2009 roku, kiedy było tam ponad 700 psów i prawie 100 kotów.
W obecnej chwili w schronisku pod opieką Fundacj jest 180 psów.
●Psy mieszkają w ogrzewanych pomieszczeniach, każdy ma koszyczek, fotel albo materac. ●Wszystkie grupy wychodzą 2-3 razy dziennie na hektarową łąkę, nie muszą czekać na weekend i wolontariuszy.
●Każdy zwierzak ma tu swoje imię, nie jest numerem, nie jest bezimienny. Opiekunowie znają historię każdego ogona. ●Zwierzęta w Schronisku są pod regularną opieką weterynaryjną, karmione karmą zbilansiwaną - niestety opieka i jedzenie z wyższej półki kosztuje.
●Schronisko i tym samym bezdomne zwierzęta utrzymywane są w 90% z darowizn.
● Od czterech lat Fundacja prowadzi akcję bezpłatnej sterylizacji w okolicy, warsztaty edukacyjne w szkołach, zaprasza uczniów, organizuje spacery z Boguszakami.
●●●Wygrana na Krakvecie pomoże przez chwilę nie martwić się o zdobywanie środków na wyżywienie i da możliwość zakupienia karmy weterynaryjnej dla tych najbardziej potrzebujących.
Ostatnio zmieniony 04 kwietnia 2017, 22:28 przez monia1, łącznie zmieniany 2 razy.
stylstudio
Posty: 2
Rejestracja: 10 marca 2017, 14:39

01 kwietnia 2017, 18:28

Zgłaszam Fundację Felineus z Rzeszowa

adres: bł. ks. Kowalskiego 18, 35-317 Rzeszów
e-mail: fundacja@felineus.org
tel. +48 512 182 032 w godz. 8.00 – 18.00
KRS 0000405803
REGON 180800206
http://www.felineus.org/
https://www.facebook.com/FundacjaFelineus/?fref=ts

Fundacja dla bezdomnych zwierząt FELINEUS powstała w grudniu 2011 roku w Rzeszowie. Jej celem jest pomoc i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, szerzenie idei ochrony praw zwierząt oraz edukacja w tym zakresie. Najważniejszy aspekt działań Felineusa dotyczy bezpośredniej pomocy porzuconym zwierzętom, dla których utworzyli siatkę domów tymczasowych. Od 15.12.2014 roku Fundacja FELINEUS posiada status organizacji pożytku publicznego.
Pracownicy Fundacji i Wolontariusze pracują rzetelnie, nie zważając na przeciwności. Są niewielką organizacją dlatego potrzebują wielkiego wsparcia.
Baltimoore
Posty: 1
Rejestracja: 08 listopada 2015, 22:56

04 kwietnia 2017, 16:24

Zgłaszam
Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy"
ul. Mickiewicza 18
76-150 Darłowo

REGON 364894685
NIP 499-065-82-60

Rejon działania: miasto i gmina Darłowo, województwo zachodniopomorskie

Stowarzyszenie nie posiada strony www, prowadzony jest fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/my3kotyipsy/?fref=ts

Tak piszą o sobie: "Na terenie miasta i gminy Darłowo działamy od lat.
W 2016r postanowiłyśmy założyć Stowarzyszenie: Kinga, Kasia, Beata.
Sterylizujemy głównie koty, ale także potrzebujące psiaki z biednych rodzin, wiejskie.
Leczymy chore, bezdomne koty i w miarę możliwości tymczasujemy.
Szukamy domów dla kociąt, dorosłych oswojonych kotów, psiaków znajdujących się pod opieką miasta oraz gminy Darłowo ( profil na Facebooku: Psy do adopcji/znalezione - Darłowo i okolice ).
Wspomagamy karmą opiekunów wolnożyjących kotów, których mamy pod opieką całe mnóstwo oraz zapewniamy domki na zimę. Prowadzimy akcje edukacyjne w szkołach. Plakatujemy miasto ogłoszeniami znalezionych zwierząt i tych przeznaczonych do adopcji :)
Po prostu pomagamy z serca, z pasji, z miłości do zwierząt.

Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy" "

Zgłaszam je mieszkając na przeciwległym krańcu Polski, ponieważ od dawna kibicuję im w tym, co robią dla bezdomnych i porzuconych zwierząt.
Wsparcie Krakvetu ułatwi tej małej grupie pomaganie licznym potrzebującym zwierzakom, które mają pod opieką a Wasze głosy dodadzą im skrzydeł w tej ciężkiej codziennej walce o dobro naszych "braci mniejszych".

Proszę, zagłosujecie na te Dziewczyny bo warto !
Awatar użytkownika
esseni
Posty: 68
Rejestracja: 30 sierpnia 2005, 00:27
Lokalizacja: kuj.-pom.
Kontakt:

04 kwietnia 2017, 22:01

Zgłaszam
Fundacja "IWKOT"

ul. 3 Maja 30
89-200 Szubin

NIP: 558 186 47 84
KRS: 0000639815

https://www.facebook.com/Fundacja-Iwkot ... 323003684/
https://www.facebook.com/groups/1080248778746956/

Fundacja ma pod opieką koty stare, chore i kalekie...
Młoda fundacja która potrzebuje wsparcia...
Walczą o każdego kota...
Jolanta1955
Posty: 1
Rejestracja: 18 lutego 2016, 19:19

06 kwietnia 2017, 19:44

zgłaszam JOJOKOT
FundacjaJudyta
Posty: 1
Rejestracja: 09 kwietnia 2017, 17:05

09 kwietnia 2017, 17:16

Fundacja dla Szczeniąt Judyta

KRS 0000672078
NIP 8371824892

Adres: Nowy Białynin 43
96-513 Nowa Sucha
FB : https://www.facebook.com/Fundacja-dla-S ... 1119750449
Nie posiada strony www

Przez 3 lata jako Dom Tymczasowy wyadoptowaliśmy ok.700 szczeniąt
Obecnie przekształciliśmy się w Fundację i nadal będziemy pomagać
bezdomnym sunią oraz ich szczeniętom.

Mamy sieć domów tymczasowych w Warszawie, Łodzi oraz Sochaczewie.
Psia Przystań
Posty: 2
Rejestracja: 06 marca 2017, 19:04

14 kwietnia 2017, 10:11

Zgłaszam Stowarzyszenie Zwierząt Niechcianych „PSIA PRZYSTAŃ”

NIP:882-212-50-45

Adres: Gilów 113, 58-230 Niemcza

Stowarzyszenie „Psia Przystań” jest stowarzyszeniem zwykłym co oznacza że utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Wspomagamy głównie schronisko w Gilowie gilow.pl korzystamy także z ich strony. Pomocy nie odmawiamy nikomu, jeżdżąc po wsiach i działkach rozdajemy karmę dla potrzebujących psów i kotów. W tym roku chcielibyśmy rozszerzyć działalność i pomóc jeszcze większej ilości kotów oraz psów nie tylko w naszym rejonie. Dzięki wygranej w Krakvecie udałoby się nam spełnić nasz cel. Z góry dziękujemy za oddany każdy głos.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

28 kwietnia 2017, 12:43

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą kwietniowej edycji konkursu jest:
Fundacja dla Szczeniąt Judyta

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów, przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 10 882 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 11 882 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, majowej edycji Pomocy dla Schronisk.
Zablokowany