Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - czerwiec 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - czerwiec 2017

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
98
4%
Fundacji Kotkowo z Białegostoku
1060
47%
"DAR SERCA - FUNDACJA DLA ZWIERZĄT" ze Skały
62
3%
Schronisko w Korabiewicach VIVA
1045
46%
 
Liczba głosów: 2265
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 maja 2017, 12:42

Informuję, iż z dniem 17.03.2017r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 czerwca, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 30 czerwca, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Zgłoszenie Fundacji w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania konkursu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET SHOP SP. Z O.O.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (tj. wymagających dodatkowych działań weryfikacyjnych ze strony Organizatora lub wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora) Organizator ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, opóźnienia ustawienia ankiety oraz opóźnienia publikacji wyników konkursu bez podawania przyczyny.

3. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

5. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji (w przypadku stowarzyszenie zwykłego – numer NIP i REGON)
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

6. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

7. W wątku zgłoszeniowym mogą ukazywać się tylko posty zawierające zgłoszenia i posty Organizatora. Wszystkie wpisy niedotyczące zgłoszeń Fundacji do konkursu będą przez Organizatora usuwane.

III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Organizator ma prawo do nieuwzględnienia zgłoszonego Podmiotu w ankiecie, w przypadku gdy podane przez niego dane są nieprawidłowe lub gdy zwyciężył w konkursie Pomoc dla Schronisk w okresie krótszym niż jednen rok kalendarzowy od momentu dokonania nowego zgłoszenia.

3. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

4. Organizator ma prawo do odjęcia głosów, które w jego ocenie zostały oddane nieregulaminowo, a w przypadku stwierdzenia łamania punktów 3, 6, 7, 8 Organizator ma również prawo do usunięcia lub zablokowania kont użytkowników, którzy złamali regulamin.

5. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Niedozwolone jest tworzenie przez Użytkownika forum dodatkowych kont z pomocą aliasów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych w ten sposób.

7. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu, może zostać oddany tylko 1 głos.

8. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika forum działań mających na celu oddanie z jednego komputera większej ilości głosów. W przypadku stwierdzenia tego typu działań Organizatora ma prawo do odjęcia głosów, które uzna za nieregulaminowe.

9. Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu działań, polegających na kupowaniu głosów.

10. Aby oddać głos należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany darmowy SMS z kodem, w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz na edycję.

11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

12. Oddając głos w konkursie, Użytkownik forum zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora jego danych osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości nie mających wpływu na faktyczny wynik głosowania, Organizator nie jest zobowiązany podawać tych informacji do wiadomości publicznej.

14. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach przez czas określony przez Organizatora.

15. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, i nie będą mogły się w nim pojawić żadne wypowiedzi. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu KrakVet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów przez Organizatora.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z braku dostępności wybranych przez Zwycięzcę produktów na stronie http://www.krakvet.pl

9. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 7 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest każdorazowo w temacie zgłoszeniowym dla danego miesiąca, pod adresem: viewforum.php?f=18
Hanulka
Posty: 12
Rejestracja: 31 stycznia 2010, 21:28

31 maja 2017, 13:00

Witam Wszystkich, zgłaszam

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
95-700 Radomsko
ul. Sanicka 45
tel. 695 752 709
e-mail: radomskotoz@o2.pl

KRS 0000135800
Rejon działania: Radomsko i okolice (powiat, DT, TDT)

Prezes RTOZ - Andżelina Chodorek - Kociarz Roku 2012

fb https://www.facebook.com/RTOZ.Radomsko/

https://www.facebook.com/kociaarkanoego?fref=ts

RTOZ działa od 2002 r. i jest organizacją OPP.
Pod opieką RTOZ znajduje się obecnie ok. 60 kotów i kilkanaście psów. Organizacja prowadzi interwencje i opiekę także wobec innych poszkodowanych zwierząt.
Każde zwierzę jest kastrowane/sterylizowane z automatu, chyba ze akurat stan zdrowia nie pozwala na tak inwazyjny zabieg. Wykonywany jest wtedy później, zawsze przed adopcją. Wszystkie zwierzęta są odrobaczone, odpchlone, zaszczepione, zdrowe. Każde ma książeczkę zdrowia z historią zabiegów.

O zdrowie i życie zwierząt Andżelina Chodorek – Prezes RTOZ walczy do końca bez względu na rokowania.

Jako OPP RTOZ ma obowiązek jawnego publikowania przychodów i wydatków. Sprawozdania:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

RTOZ nie odmawia pomocy żadnemu zwierzęciu. Zawsze stara się znaleźć dobre rozwiązanie, nawet wtedy, kiedy trzeba odmówić np. ulokowania kota w kociarni, czy piwnicy (względy zdrowotne, przepełnienie, brak środków finansowych). Szukamy wtedy tdt, dt, fundacji lub innej pomocy, nie tak rzadko zwierzęta zabiera do domu Prezeska.
Zwierzęta są umieszczane w miarę możliwości w domach tymczasowych (m.in. Radomsko, Łódź).

RTOZ pomaga wszystkim zwierzętom w powiecie, nie tylko w Radomsku; kotom, psom, królikom, ptakom, jeżom, zwierzętom hodowlanym, dzikim. Zawsze podczas interwencji i spraw sądowych występuje w imieniu dobra zwierząt, dbając o przestrzeganie ich praw i zapewnienie godnej egzystencji.
aga&2
Posty: 4
Rejestracja: 25 lipca 2007, 23:06

31 maja 2017, 20:13

Wielka prośba o głosy dla Fundacji Kotkowo :)
Jest to inicjatywa „pozytywnie zakoconych” ludzi z Białegostoku i okolic.
Poświęcają oni swój czas i energię, bezinteresownie dbając o poprawę losu kotów.
A sytuacja jest niestety dramatyczna. Rok 2016 to drugi, niezwykle trudny "sezon" W regionie świadomość prozwierzęca dopiero się rozwija, a z racji na "Polskę B" środki i możliwości mocno ograniczone :(
Pomimo tego, w ciągu ostatnich 6 lat odmieniliśmy życie ponad 3500 mruczków, które zamieszkały w nowych domach.
Pomogliśmy zorganizować sterylizację ponad 3000 kotek wolnożyjących i adopcyjnych.
Oczywiście nie ma nic za darmo - i nie chodzi tu tylko i finanse - kosztowało to mnóstwo sił,
nocy na mrozie podczas łapanek, łez wylanych nad chorymi lub umierającymi maluchami..
Nie poddajemy się jednak - prowadzimy kwarantanny przy lecznicach i domy tymczasowe, czyli odpowiednik ludzkich rodzin zastępczych, w których chore i zaniedbane zwierzaki wracają do zdrowia.
To ile "użebramy" przekazujemy naszym zwierzakom ;)

Zapraszamy serdecznie na stronę http://www.kotkowo.pl
Oraz na nasz Facebook - https://www.facebook.com/kotkowo/
Nasz KRS 0000 345 319
Teren działania - Białystok i okolice :)
fcb
Posty: 1
Rejestracja: 14 czerwca 2017, 22:34

14 czerwca 2017, 23:29

Zgłaszam Schronisko w Korabiewicach VIVA

Schronisko w Korabiewicach VIVA (oddział Fundacji VIVA)
Korabiewice 11
96-330 Puszcza Mariańska
NIP: 8381850112 / REGON: 016409834-00032 / KRS: 0000135274
miejscowość / rejon działania: Korabiewice / mazowsze + opieka nad zwierzętami przyjmowanymi w wyniku interwencji z całej Polski
- adres URL strony internetowej: www.schronisko.info.pl
- fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Schronisko.w.Korabiewicach/
- opis: Schronisko w Korabiewicach VIVA istnieje od 2012 roku. Wcześniej placówka była zarządzana przez ludzi, dla których los zwierząt nie miał znaczenia. Od czasu zajęcia się placówka stawiamy ją na nogi, nie tylko opiekując się i szukając dobrych domów, ale również remontując, inwestując w rozwój, by móc dać możliwie najlepsze warunki podopiecznym: bezpieczne i wygodne boksy, domki, budy, wybiegi. Szukając nowych domów naszym podopiecznym, weryfikujemy kandydatów, pomagamy w adaptacji. Obecnie pod opieką schroniska jest 300 zwierząt różnych gatunków.
Schronisko utrzymuje się od samego początku z datków ludzi, nie mamy stałego wsparcia od gmin. Koszty miesieczne to ok. 90 tys zl. Zwierzęta są karmione dobrej jakości karmą, zwierzęta chore otrzymują karmę potrzebną dla ich zdrowia. Zwierzęta są leczone bez względu na koszty - nawet u specjalistów w Warszawie. Opieka nad zwierzętami jest sprawowana wg. dwu zasad: "W Korbiewicach nie da się nie istnieje" oraz "Korabiewickie zwierzęta nie są w niczym gorsze od zwierząt posiadających dom". Ogromną rolę ma wolontariat przy małej liczbie zaangażowanych pracowników (wywodzących się głównie z wolontariatu): zajmuje się promocją zwierząt, szkoleniem ich a także wspiera pracę w schronisku. Schronisko jest miejscem odwiedzin wycieczek szkolnych i zorganizowanych grup wolontariatu pracowniczego, czy innych grup specjalnych (np. więźniowie, młodzież z ośrodka wychowawczego). Co roku organizowany jest Dzień Dziecka - impreza mająca m.in edukację najmłodszych.
Zachęcamy do dołączenia do grupy pracowitych i zmotywowanych wielbicieli zwierząt. Będziemy zobowiązani za stałe wsparcie finansowe - wystarczy choć symboliczny przelew na konto choć na 2zl - info jak wesprzeć znajdziesz na www.schronisko.info.pl/nakarm-zwierzaka (sms, PayPal etc.)
Dzięki za wsparcie - bo dzięki Tobie możemy istnieć.
Ps. Więcej z naszego życia na grupie www.facebook.com/groups/fotokorabiewice
umairali
Posty: 1
Rejestracja: 15 czerwca 2017, 08:46

15 czerwca 2017, 08:51

Nice Post
---------------------
Umair
yasir7717
Posty: 1
Rejestracja: 15 czerwca 2017, 11:05

15 czerwca 2017, 11:07

nice post
Zagrodowy pies
Posty: 1
Rejestracja: 15 czerwca 2017, 20:00

15 czerwca 2017, 20:18

[quote="SchroniskoAzyl"]W imieniu podopiecznych bardzo prosimy o głosy na Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt "Azyl" Biała Podlaska

Pod opieką mamy 300 psiaków, opiekujemy się także kotami, które leczymy, sterylizujemy i szukamy nowego, lepszego domu. Sytuacja finasnowa jak i rzeczowa jest bardzo ciężka, utrzymujemy się z datków i darowizn osób prywatnych, a potrzeby są ogromne ! Dlatego bardzo prosimy o głosiki na nasz bialski Azyl !!

Nasza strona http://www.azyl-schronisko.pl

https://www.facebook.com/Schronisko-Azy ... 378806355/

NIESKROMNIE LICZYMY NA WAS[/quote]


Oddaję swój głos na schronisko Azyl Biała Podlaska
Tabby
Posty: 2
Rejestracja: 16 czerwca 2017, 00:18

16 czerwca 2017, 11:53

Witamy
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

30 czerwca 2017, 12:12

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą czerwcowej edycji konkursu jest:
Fundacji Kotkowo z Białegostoku.

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów, przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 7 339 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 8 339 zł !

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, lipcowej edycji Pomocy dla Schronisk.
Zablokowany