Grosik wracaj!

Facebookmail

Szalona akcja: zwracamy pieniądze za zakupy!

Aby wziąć udział w akcji, należy:

  1. Zrobić zakupy w sklepie KrakVet w terminie 30.05 (środa) – 03.06 (niedziela).
  2. Zrobić zdjęcie z produktami i ze swoim zwierzakiem, które pokazuje, jak cieszy się z zakupów, które zrobiłaś/eś dla niego.
  3. Dodać 1 fotkę w komentarzu pod postem akcji na fanpage KrakVet. Link»
  4. Udostępnić na FB post z naszą akcją.

Na zdjęcia czekamy do niedzieli 10.06 do godz. 23:59. Czas start!

Spośród przesłanych zdjęć wybieramy 3, których autorzy otrzymają zwrot pieniędzy za zrealizowane zakupy.

Regulamin akcji:

REGULAMIN AKCJI  pn. “Grosik! Wracaj!”

KRAKVET – NAJTAŃSZY SKLEP ZOOLOGICZNY!, 30 maja 2018

Akcja jest organizowana pn.“Grosik!Wracaj!” dalej: “Akcją”.

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem i fundatorem Akcji jest internetowy sklep KrakVet.pl zwany dalej „Organizatorem”.

Organizator Akcji powoła trzyosobowe Jury (dalej “Jury”). Jury wyłoni 3 zdjęcia konkursowe wykonane przez uczestników Akcji. Zadaniem Jury jest monitorowanie prawidłowego przebiegu Akcji, podejmowanie decyzji w kwestiach budzących wątpliwości i związanych z Akcją, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdy, kto wziął udział w Akcji ma prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie rozpoznaje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego postanowień. Uczestnik biorąc udział w Akcji upoważnia Organizatora do publikacji jego imienia i nazwiska na stronie: https://www.facebook.com/krakvet/  oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

W Akcji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, która:

  • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ma konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Akcji jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest:

  • zrealizowanie zakupów w sklepie KrakVet.pl w terminie 30.05.2018-03.06.2018 do godziny 23:59:59 czasu polskiego;
  • udostępnienie posta Akcji z fanpage’a;
  • posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz zamieszczenie zdjęcia konkursowego zgodnego z tematem akcji na stronie https://www.facebook.com/krakvet/ jako odpowiedź w komentarzu pod postem o akcji, do dnia 10.06.2018 do godziny 23:59:59 czasu polskiego.

Uczestnik może dodać w komentarzu tylko 1 zdjęcie zgodne z tematem określonym w poście reklamującym akcję.

Jury wybierze zdjęcia 3 Uczestników.

Nagrodą w akcji jest zwrot pieniędzy (przelewem) w wysokości kwoty zakupów zrealizowanych w sklepie KrakVet.pl w terminie określonym przez niniejszy regulamin, na konto bankowe wskazane przez Uczestników, których zdjęcia wybrało Jury.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/krakvet/ do dnia 15.06.2018.

Warunkiem odebrania nagrody jest zgłoszenie się w ciągu 7 dni w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. Przesłania numeru zamówienia i przekazania danych niezbędnych do wykonania przelewu

Wszelkie reklamacje związane z Akcją Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej: konkurs@krakvet.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wyniku rozpatrzenia.

Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

Akcja nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Akcji nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu (a) organizacji Akcji (b) doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestniczenie w Akcji. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Akcji.

Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani bezpośrednio związana z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram, ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Akcją.

Facebookmail