Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu Purina (nie działa)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursuzwanego dalej „Konkursem” jest Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, kapitał zakładowy 2.003.700,00 zł, NIP 5271107221, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Czas trwania Konkursu (tj. okres, w którym nadesłanie odpowiedzi konkursowych będzie umożliwiało wzięcie udziału w konkursie) rozpoczyna się 10.2022, a kończy 4.11.2022 r. o godzinie 23:59.Późniejsze nadesłanie zgłoszeń konkursowych nie upoważnia do wzięcia udziału w Konkursie. Rozwiązanie konkursu pojawi się do 11.11.2022 r. na oficjalnym profilu Krakvet zgodnie z par. 5 pkt. 3.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Informacja o konkursie będzie dostępna na facebooku marki Krakvet: https://www.facebook.com/krakvet/. Sam konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu Facebook.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwane: „Uczestnikami”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest publikacjazdjęcia przedstawiającego jesienny spacer z psem na platformie Facebook pod postem z informacją o Konkursie, dalej Zdjęcie.
 5. Każdy Uczestnik może wysłać Zdjęcie do konkursu tylko 1 raz, w przypadku przesłania kilku Zdjęć do Konkursu, zakwalifikowane zostanie pierwsze z nich.
 6. O momencie przesłania Zdjęcia decyduje data i godzina.
 7. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne.
 8. Wszelkie pytania odnośnie prawidłowej treści Zgłoszenia, a także problemów z przyjęciem Zgłoszenia Uczestnik może kierować na adres: redakcja@krakvet.pl. Każdy z Uczestników ma również prawo złożyć reklamację na odmowę przyjęcia Zgłoszenia na zasadach opisanych w §6 niniejszego Regulaminu.
 9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, spełniające wymagania określone w Regulaminie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, w stosunku do których komisja, o której mowa w §5 pkt. 1 stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu.

 

 1. NAGRODY
 2. W Konkursie zostanie wyłonionych łącznie 8 Laureatów (słownie: ośmiu). Każdy 1 Laureat otrzyma 1 nagrodę (słownie: jedną), (zwaną dalej: „Nagrodą”) zgodnie z poniższą kwalifikacją:

 3 osoby, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają zestaw nagród składający się z:

 • Purina Dentalife Medium 115g - 7 sztuk
 • Purina Adventuros Sticks 120g - 7 sztuk
 • Purina Adventuros Nuggets 90g - 7 sztuk
 • Purina Adventuros Strips 90g - 7 sztuk
 • Purina Pro Plan Adult Medium Sensitive Digestion Lamb - 3g - 2 sztuki
 • Ferplast Orin 52 - miska inox 0,5l - 2 sztuk
 • Purina Pro Plan Pojemnik na woreczki - 1 sztuka: o wartości 376,60 zł brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym przypisanym do nagrody w wysokości 11,11% jej wartości

 5 osób, które zajmą miejsca od 4 do 8 otrzyma rabat w wysokości 20 zł na zakup karm produktów Purina. 

 1. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody - w przypadku zmiany danych Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata w sposób opisany w §5 Regulaminu, pomimo awizacji, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie konta w serwisie krakvet.pl.

 

 1. ZASADY OPODATKOWANIA
 2. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody określonej w §3 ust. 1 pkt 1. Regulaminu uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie części rzeczowej Nagrody nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Organizatora dodatkowego świadczenia pieniężnego przypisanego do nagrody na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody określonej w §3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu uzyskanej w związku z realizacją kuponu rabatowego otrzymanego w ramach Konkursu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..

 

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE
 2. Zgłoszone przez Uczestników prace zostaną przedstawione komisji powołanej przez Organizatora, która je oceni i wybierze 8 (słownie: ośmiu) Laureatów. Komisja oceniając zadania konkursowe będzie uwzględniała: oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne zaprezentowane przez Uczestników w zgłoszeniach konkursowych. Decyzja o wyborze lub niewyłanianiu Laureata przez Organizatora nastąpi zgodnie z art. 921 §2 Kodeksu cywilnego.
 3. Gdyby okazało się, że Laureat Nagrody nie spełnił warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 4. Laureaci Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Krakvet https://www.facebook.com/krakvet/. Komentarz pod postem konkursowym z informacją o wygranej zostanie opublikowany do dnia 11.11.2022,przez Organizatora.
 5. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej na Facebook, Laureat Nagrody zobowiązany jest do końca dnia11.2022do nadesłania na adres email organizatora: redakcja@krakvet.pl maila zawierającego: potwierdzenie otrzymania wiadomości o wygranej oraz imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody.
 6. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Konkursu kurierem na adres wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie wiadomości o wygranej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem wygranej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcom z powodu:
 • Braku kontaktu ze strony Laureata Konkursu po ogłoszeniu wyników, niespełnienie warunku określonego w §5 pkt. 4 (W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej przesłanej w prywatnej wiadomości na Facebook/Instagram, Laureat Nagrody zobowiązany jest do końca dnia 15.11.2022 do nadesłania na adres email organizatora: redakcja@krakvet.pl maila zawierającego: potwierdzenie otrzymania wiadomości o wygranej oraz imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody).
 • Niespełnienia warunków uczestnictwa w konkursie wskazanych w §2.
 • Odmowy przyjęcia nagrody.
 • Niedostarczenia danych niezbędnych do wysyłki.

 

 1. W powyższych przypadkach Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, która przepada na  Organizatora stosownie do postanowień Regulaminu.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W KONKURSIE
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Konkursie, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie w terminie 14 dni od dowiedzenia się przez Uczestnika o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Konkursie oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, 05-500 Piaseczno - Zamienie, ul. Dawidowska 10, z dopiskiem „Konkurs Purina”. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w §5 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym wysłanym na adres podany w pisemnej reklamacji.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego, w tym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursie jest Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, kapitał zakładowy 2.003.700,00 zł, NIP 5271107221. Kontakt: adres e-mail: iod@action.pl , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisamichyba że wymagają tego odrębnie powszechnie obowiązujące przepisy. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika zgody na komunikację marketingową, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania.
 5. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagrody. Uczestnikowi służy prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także oprawie do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub faktyczne.
 7. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora, np. dla celów marketingowych. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na ważność czynności przetwarzania, które zostały podjęte przed wycofaniem zgody.
 10. Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom: współpracującym z nami, odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg konkursu; świadczące usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia nagrody); wspierające nas w realizacji konkursu, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe; wspomagające nas w obsłudze uczestników konkursu; realizujące na nasze zlecenie kampanie marketingowe, świadczące dla nas usługi teleinformatyczne; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
 11. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z Konkursem.
 12. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 13. Uczestnik przesyłając do Organizatora zgłoszenie zapewnia, że przysługuje mu do takich materiałów pełnia praw (w szczególności praw autorskich) i czyni to na własne ryzyko i we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z przesłania pracy konkursowej oraz zgłoszenia się w konkursie.
 14. W przypadku, gdyby umieszczone na potrzeby Konkursu przez Uczestnika materiały w Zgłoszeniu miały charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy że będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik konkursu poprzez uczestnictwo w Konkursie na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie udziela nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji Organizatorowi do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Uczestnikowi do jego Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
 15. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych należących do Organizatora - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
 16. W zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 17. Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
 18. Retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
 19. Eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
 20. W zakresie rozpowszechniania utworu lub jego elementów w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp.
 21. Wykorzystanie w charakterze przedmiotów praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, znaków wspólnotowych, wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych.
 22. Licencja, o której mowa w` ust. 13 powyżej jest udzielana jest na okres 1 roku liczony od daty zakończenia Konkursu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym m.in. zmiany liczby nagród lub przedłużenia Konkursu. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed datą jej ogłoszenia.
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.
 5. Podstawowe informacje o Konkursie i jego zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Konkursem.
 6. W przypadku korespondencji o zachowaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis, Facebook.com, ani z nimi związany. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Konkursu będą rozstrzygane na drodze polubownej. 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Data ………………………………

Ja……………………………………………………………………... zamieszkały/a w ……………………………………………, kod pocztowy………………………………,

ul.…………………………………………………………, numer telefonu………………………………………………

oświadczam, że:

 1. praca „…………………………………………………………………………” zgłoszona do konkursu organizowanego przez Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, jest mojego autorstwa oraz jest wolna od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich, a w szczególności nie jest przedmiotem zastawu, licencji, użytkowania lub dzierżawy;
 2. jako Laureat konkursu niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mi osobistych praw autorskich oraz w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. przenoszę na Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, NIP 5271107221; majątkowe prawa autorskie zgodnie z załącznikiem nr 2 na następujących polach eksploatacji: a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych należących do Organizatora - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
 3. W zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 4. Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
 5. Retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
 6. Eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
 7. W zakresie rozpowszechniania utworu lub jego elementów w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp.
 8. wykorzystanie w charakterze przedmiotów praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, znaków wspólnotowych, wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych.
 9. nie zobowiązałem się, ani nie zobowiąże się do przeniesienia praw majątkowych w całości lub części na osobę trzecią, ani też żadnemu podmiotowi nie będzie przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotowych praw, w żadnym zakresie;
 10. korzystanie z pracy konkursowej przez Organizatora, jego następców prawnych oraz licencjobiorców nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw patentowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich;
 11. osoby uprawnione z tytułu praw osobistych do pracy konkursowej, nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Organizatora i innych podmiotów, którym to Organizator bezpośrednio lub pośrednio umożliwi korzystanie z pracy konkursowej.
 12. udzieleniem Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie w imieniu osób, którym przysługują prawa autorskie osobiste do pracy konkursowej, w tym podejmowania w ich imieniu decyzji w sprawie:
 13. a) terminu i sposobu pierwszego udostępnienia pracy konkursowej publiczności,
 14. b) oznaczenia pracy konkursowej imieniem lub nazwiskiem twórcy albo udostępnienia go w sposób anonimowy,
 15. c) dokonywania zmian w treści oraz formie pracy konkursowej, w tym łączenia jej z innymi utworami, dodawania nowych elementów, wykorzystywania jedynie fragmentów pracy konkursowej, dostosowywania pracy konkursowej do mediów wykorzystywanych przez Organizatora (jego następców prawnych oraz innych podmiotów, którym Organizator udostępnił pracę konkursową),
 16. d) sposobu wykorzystania pracy konkursowej według potrzeb, zamiarów oraz celów Organizatora oraz podmiotów trzecich, którym Organizator udostępni pracę konkursową do wykonywania w imieniu twórcy nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z pracy konkursowej,

 

……………………………………………

Data i czytelny podpis Laureata Nagrody

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE ODBIORU NAGRODY

Data ………………………………

Ja…………………………………………………………… zamieszkały/a w …………………………………………………,

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, iż odebrałem nagrodę w postaci:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data Odbioru ……………………………………

Czytelny podpis Laureata Nagrody ……………………………………………

pixel