Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Pomoc dla zwierząt z Ukrainy

2022-02-26
Pomoc dla zwierząt z Ukrainy

Od kilku dni za naszą wschodnią granicą rozgrywa się dramat. Informacja o wojnie na Ukrainie wstrząsnęła całym światem, a myśl o tym, jak drastycznie zmieniło się życie naszych sąsiadów wywołuje dreszcze. Cierpią ludzie oraz ich zwierzęta. Jak możemy im pomóc?

Pomoc dla zwierząt z Ukrainy

Pomoc dla zwierząt z Ukrainy jest możliwa między innymi dzięki decyzji Głównego Lekarza Weterynarii o zasadach transportu zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE. Na czas konfliktu militarnego została ustalona tymczasowa procedura, która zezwala na przewóz zwierząt bez posiadania kompletu dokumentów.

Jako sklep zoologiczny nie pozostajemy obojętni na los zwierząt i oferujemy wsparcie dla fundacji, wolontariuszy i domów tymczasowych, którzy niosą bezpośrednią pomoc cichym ofiarom wojny.

Zbiórki pieniędzy

W sklepie KrakVet prowadzona jest zbiórka pieniędzy na zakup karmy dla zwierząt z Ukrainy. Do każdego uzbieranego 1000 zł dokładamy 200 zł od siebie. Dołóż swoją cegiełkę tutaj – każda złotówka się liczy

Domy tymczasowe

Domy tymczasowe mogą liczyć na dodatkowe rabaty lub bony towarowe na zakup karmy dla zwierząt przyjętych z Ukrainy. Wystarczy zgłosić się jako dom tymczasowy za pośrednictwem Fundacji, która następnie przekaże rabat do zrealizowania w sklepie KrakVet.

Jak jeszcze możemy pomóc?

Polacy to empatyczny naród, a internauci z całego kraju jednoczą się, aby nieść pomoc ludziom oraz zwierzętom. W mediach społecznościowych organizowane są grupy zrzeszające wolontariuszy i osoby prywatne, które deklarują swoją pomoc w transporcie zwierząt do Polski oraz oferują domy tymczasowe i nie tylko. Poniżej przedstawiamy przydatne linki dla osób, które chcą dołączyć:

Cegiełka - 10 zł

Cegiełka - 10 zł

10,00 zł brutto
Cegiełka - 20 zł

Cegiełka - 20 zł

20,00 zł brutto
Cegiełka - 50 zł

Cegiełka - 50 zł

50,00 zł brutto

Regulamin zbiórki charytatywnej na rzecz zwierząt z Ukrainy

Akcja polega na sprzedaży cegiełek o wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł wśród klientów sklepu internetowego KrakVet.pl. Cegiełki zostaną przeznaczone na pomoc dla zwierząt z Ukrainy oferowaną w ramach działań prowadzonych przez przez Fundację Na Psim Ogonie (zakup karmy i produktów pierwszej potrzeby dla zwierząt z Ukrainy.)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Akcja przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin"), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
  2. Organizatorem akcji jest ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05–500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, o numerze REGON 011909816, NIP: 527-11-07-221, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł wpłaconym w całości (dalej „Organizator”).
  3. Beneficjentem Akcji (dalej „Beneficjent”) jest Fundacja Na Psim Ogonie, KRS: 0000915521, NIP: 7372229151, REGON: 389647964
  4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i przystąpienie do Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Czas trwania Akcji
  1. Zbiórka trwa do 10.03.2022 r. z możliwościa przedłużenia.
 3. Uczestnicy i warunki przeprowadzenia Akcji
  1. Uczestnikami Akcji są̨ osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w okresie trwania Akcji, kupią cegiełkę w internetowym sklepie KrakVet.
  2. W ramach Akcji w sprzedaży w internetowym sklepie KrakVet dostępne są cegiełki wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł.
  3. Celem wzięcia udziału w Akcji Uczestnicy powinni zakupić cegiełkę o wybranej przez siebie wartości spośród cegiełek, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Intencje i cele Akcji
  1. Intencją Organizatora jest zgromadzenie i przekazanie Beneficjentowi karm dla zwierząt sprowadzonych z Ukrainy do Polski. Akcja ma zatem spełniać następujące cele:
   • pomoc w zapewnieniu podstawowych potrzeby życiowych zwierząt.
 5. Przekazanie środków Beneficjentowi
  1. Po zakończeniu Akcji, Organizator za pośrednictwem sklepu internetowego KrakVet poinformuje Uczestników o wartości wszystkich zakupionych cegiełek, a następnie w przekaże Beneficjentowi karmę dla zwierząt o równowartości cegiełek wykupionych przez Uczestników.
  2. Przekazanie Beneficjentowi karmy dla zwierząt nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji.
 6. Postępowanie reklamacyjne w Akcji
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie w terminie 14 dni od dowiedzenia się przez Uczestnika o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Akcji oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, 05-500 Piaseczno - Zamienie, ul Dawidowska 10, z dopiskiem „KrakVet.pl – Akcja Światowy Dzień Praw Zwierząt”. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji.
 7. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Akcji są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego, w tym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, kapitał zakładowy 2.003.700,00 zł, NIP 5271107221. Kontakt: adres e-mail: iod@action.pl , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno.
  3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją, tj. w celach związanych z ogłoszeniem wyników Akcji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami i następnie zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że wymagają tego odrębnie powszechnie obowiązujące przepisy. W  sytuacji  wyrażenia  przez  Uczestnika  zgody  na  komunikację  marketingową,  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  jej 
  4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przeprowadzenia Akcji. Uczestnikowi służy  prawo  dostępu do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania jak  również prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a także  oprawie  do  przenoszenia  danych,  jeżeli  zachodzą  ku  temu  podstawy  prawne  lub 
  6. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora, np. dla celów marketingowych. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Akcji.
  7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Organizator informuje,  że  zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  może  być  odwołana  w  każdym  momencie,  jednak  wycofanie  zgody  pozostaje  bez  wpływu  na  ważność  czynności  przetwarzania,  które  zostały  podjęte  przed  wycofaniem 
  9. Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom: współpracującym z nami, odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg Akcji; wspierające nas  w realizacji Akcji, czyli takimi, które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe; wspomagające nas w obsłudze uczestników Akcji; realizujące na nasze zlecenie kampanie marketingowe, świadczące dla nas usługi teleinformatyczne; a także Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
  10. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Akcji na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z Akcją.
  11. Dane osobowe Uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem krakvet.pl. Podstawowe informacje o Akcji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Akcją.
  2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją jest prawo polskie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji z zastrzeżeniem, że w każdej sytuacji zebrane środki wykorzystane zostaną na cele społeczne.
  4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Akcji będą rozstrzygane na drodze polubownej.
Pokaż więcej wpisów z Luty 2022
pixel