2020-05-11

Dołącz do konkursu i wygraj roczne żywienie karmą Petvita

Dołącz do konkursu i wygraj roczne żywienie karmą Petvita

W KrakVet.pl wspieramy właścicieli psów w podejmowaniu świadomych decyzji żywieniowych dla ich zwierząt. Dokonując wyboru pożywienia każdego dnia wpływamy na to, jak czują się, wyglądają a nawet zachowują nasze zwierzęta. Teraz biorąc udział w naszym konkursie możesz wygrać roczne wyżywienie dla swojego psa naszą najlepszą karmą!

Karma wyprodukowana w trosce o zdrowie Twojego psa

Jak zadbać o dobrą kondycję psa i dążyć do tego, aby cieszył się nią jak najdłużej? Przede wszystkim musimy pamiętać, że zdrowie zaczyna się w misce! Dlatego tak ważne jest, abyśmy wybierali pożywienie dla swoich czworonogów biorąc pod uwagę to co dla nich najlepsze.

Organizując ten Konkurs pragniemy zachęcić was do napisania recenzji na temat karmy Petvita. To właśnie wasza opinia może pomóc innym właścicielom zrozumieć jak ważne dla psów jest to co mają w miskach.

Weź udział i wygraj roczne żywienie dla swojego psa

Każdy uczestnik konkursu ma szansę wygrać roczne żywienie karmą Petvita dla psa. Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 1. Kup dowolną suchą karmę Petvita lub wykorzystaj tę, którą masz już w domu.
 2. Opisz wrażenia swojego psa i swoje, a następnie prześlij je w formie recenzji ze zdjęciem karmy i psa na adres redakcja@centerzoo.pl
 3. Wybrane recenzje zostaną opublikowane na naszym blogu, a ich autorzy zostaną nagrodzeni karmą o wartości nawet 2,5 tysiąca złotych!

Regulamin konkursu

I.ZASADY OGÓLNE:
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także określa zasady nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej "Regulamin").
 2. Organizatorem konkursu jest Centerzoo, Prądnicka 12, 30-002 Kraków; NIP: 6772424074 (zwany dalej: Organizatorem).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet. Konkurs przeprowadzony jest za pomocą Sklepu Internetowego www.KrakVet.pl (zwany dalej: Sklep Internetowy). Informacja o Konkursie zostanie umieszczona również w serwisie społecznościowym Facebook®.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 6. Konkurs ma na celu promocję produktów Petvita oraz zachęcenie do aktywności klientów Sklepu Internetowego.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: https://www.krakvet.pl/Dolacz-do-konkursu-i-wygraj-roczne-zywienie-karma-Petvita-news-chy-1589200960.html
 8. Konkurs ma charakter otwarty.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 10. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.
II UCZESTNICY:

Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:

 1. są osobami fizycznymi, pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadają zarejestrowane konto w Sklepie Internetowym
 3. prześlą Zgłoszenie Konkursowe według wskazówek zawartych w Regulaminie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
III.PRZEBIEG KONKURSU:
 1. Rozpoczęcie konkursu zostanie ogłoszone na fanpage'u Organizatora https://www.facebook.com/krakvet/ oraz na stronie Organizatora https://www.krakvet.pl/
 2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmujemy od 12.05.20 r. od godziny 14:00 do 30.06.20 r. do godziny 23:59.
 3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
  • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
  • jest autorem/autorką załączonych zdjęć i tekstów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i dozwolonej prawem formie dla celów promocji konkursu oraz sklepu internetowego www.krakvet.pl
 4. Zgłoszenie musi być unikatowe i wcześniej niepublikowane.
 5. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, przekazów reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję podczas wyłaniania Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii i tekstów według własnych kryteriów i uznania.
 7. Za zgłoszenie uznaje się wysłanie recenzji z fotografią na adres e-mail redakcja@centerzoo.pl
 8. Wybrane Recenzje pojawią się na blogu Organizatora, a także na FB z oznaczeniem @KRAKVET w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.
IV NAGRODY:
 1. Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła Komisję (zwana dalej: Komisja)
 2. Komisja będzie kierować się określonymi w regulaminie kryteriami, czyli:
  • zgodnością pracy konkursowej z tematyką konkursu;
  • pomysłowością pracy;
  • estetyką pracy;
  • wyczerpaniem tematu przez uczestnika.
 3. Za każde kryterium oceny, praca konkursowa mogła otrzymać od 0 do maksymalnie 5 punktów. Praca mogła zatem otrzymać maksymalnie 20 punktów.
 4. Organizator przewiduje poniższe nagrody:
  • Nagroda główna: Roczne wyżywienie dla psa z aktualnej oferty karm suchych Petvita o łącznej wartości do 2,5 tys. złotych.
  • Trzy wyróżnienia: Miesięczne wyżywienie dla psa z aktualnej oferty karm suchych Petvita o łącznej wartości do 250 złotych.
 5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny
 6. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.
 7. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
 8. W przypadku Zwycięzcy oprócz nagrody rzeczowej, o której mowa wyżej otrzyma on od Organizatora nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od wartości Nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz.U.2018 r. poz. 200) zostanie pobrana przez Organizatora na rzecz należnego podatku.
V PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH:
 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu wyłącznie nieograniczone prawo autorskie do przesłanych w ramach Konkursu materiałów oraz to, że wykorzystane w publikacjach materiały, stanowiące przedmiot Konkursu, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 2. Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw majątkowych do tekstów i fotografii przesyłanych w ramach Konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Na mocy niniejszego regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z prac otrzymanych w ramach Konkursu na zasadach wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania prac zrealizowanych w ramach zlecenia, tj. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, także na potrzeby promocji i reklamy;
  2. rozpowszechniania pracy tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie i prezentowanie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także za pomocą cyfrowych środków przekazu, w Internecie, a także na potrzeby promocji i reklamy;
  3. decydowania o celu, sposobie, miejscu, czasie wykorzystania utworów w dowolnych celach reklamowych w granicach obowiązującego prawa. Powyższe prawa zostają przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator
 2. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email redakcja@centerzoo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;
  • w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu;
  • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 4. Twoje dane osobowe zostaną przekazywane: dostawcom usług i systemów informatycznych oraz firmie kurierskiej.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym jesteś uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres Organizatora, tj. Centerzoo, Prądnicka 12, 30-002 Kraków.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagane. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
 6. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
VIII ZASTRZEŻENIA:
  W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Rozumiem
pixel